Jedna z největších dopravních staveb v metropoli, ne-li vůbec v České republice: Nové spojení. Stavba je umístěna na pozemcích Prahy 2, 3, 8 a 9 a zahrnuje celkovou modernizaci a následné propojení všech důležitých nádraží v Praze mezi sebou a napojení na hlavní železniční tepny v České republice. Dojde ke zvýšení rychlosti a propustnosti tratí pražského uzlu, takže bude vytvořen předpoklad pro omezení individuální automobilové dopravy v centru města.

Velkolepý projekt, který se rozkládá prakticky na celém území hlavního města byl rozdělen na dvě části – východní a západní. Zahrnuje celkovou modernizaci veškerých tratí, výstavbu 10 železničních a 2 silničních mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek, 2 tunelů a několika samostatných železničních objektů. Jednou z největších částí stavby budou vítkovské tunely, kudy povede dvoukolejné spojení. Délka ražených částí činí 2401 metrů. Nejviditelnější je výstavba silniční estakády dlouhé 286,3 metru, která vzniká podél stávající estakády tramvajové v úseku ulice Novovysočanská a křižovatky Švábky. Nezbytnou součástí bude také modernizace zabezpečovacích systémů, inženýrské sítě a protihluková opatření v délce 2807 metrů.

Jedním z hlavních cílů Nového spojení je napojení hlavního nádraží na estakádu a západní portál tunelů. Projekt Nového spojení počítá s rekonstrukcí severního zhlaví stanice a jeho napojení na stávající staniční koleje a nástupiště.

Vizualizace projektu Autor: archiv

Chronologie projektu:  Prosinec 2007: začínají na hlavním nádraží nepřetržité výluky, které by měly sloužit oběma stavbám. V prosinci bude probíhat zejména demontáž trakčního vedení a různé přípravné práce. Na severním zhlaví budou vyloučeny koleje č. 11b-20, průjezdné severním směrem tedy budou jen koleje 22-34 (nástupiště 5-7). Zbytek zhlaví bude snesen, budou zde probíhat práce Nového spojení a nový severní zavazadlový tunel. Co se týče výluk staničních kolejí pro stavbu MZČ, jsou rozděleny do dvou etap:1. etapa předpokládá vyloučení sudé skupiny, tedy kolejí 2-20 a nástupišť 3 a 4. Liché staniční koleje 1-9 budou kusé z jižního směru (šturcy budou umístěny zhruba v úrovni severní hrany Fantovy budovy), nástupiště 1 a 2 budou v provozu z jižního směru.V květnu by dle zadávacích podmínek měla skončit první etapa a začít druhá, do provozu by měly jít nové koleje č. 2-20 (pouze kusé z jihu) a nástupiště č. 3 a 4. V druhé etapě bude vyloučena lichá skupina, tedy koleje 1-15 a nástupiště 1 a 2. V této etapě bude také částečně rekonstruováno jižní zhlaví a uvažuje se o uzavření 1.vinohradského tunelu z důvodu jeho rekonstrukce (to ovšem není součástí této stavby). V září by měla být dle zadání ukončena druhá etapa výluk a měly by být dány do provozu všechna 4 nástupiště včetně podchodů a napojení stanice na Nové spojení.

Vizualizace projektu Autor: archiv

Listopad 2006Na východní části probíhají práce na železniční estakádě Sluncová, kde probíhá výstavba opěr a pilířů. Dalším významným objektem je železniční most Balabenka, kde probíhají práce na nosné konstrukci. Dále probíhají práce na železničním spodku v několika úsecích. V tunelech byla zahájena betonáž definitivního ostění, montáž izolací, dále se pracuje na hloubených částech tunelů. Na západní části probíhají práce zejména na nosné konstrukci a opěrách čtyřkolejné estakády Masarykovo nádraží.

Leden 2006K 1. prosinci 2005 začala řidičům sloužit 300 metrů dlouhá silniční estakáda Krejcárek – Palmovka, jež výrazně zlepší spojení mezi Žižkovem a Libní. Ražba nových vítkovských tunelů, probíhající od loňského léta, dospěla již do dvou třetin u jižního a téměř poloviny u severního. Pokračují práce na nejvýznamnějších umělých objektech stavby, zejména tunelovém mostě v oblasti Krejcárek, pilířích a opěrách velké železniční estakády přes Masarykovo nádraží a dalších. Na západní straně staveniště byla proto již v prosinci 2005 ukončena existence tzv. hrabovské spojky, tedy kolejového spojení Hlavního nádraží a stavědla Hrabovka. Realizují se rovněž přeložky inženýrských sítí v oblasti Sluncová, které podmiňují dokončení velké opěrné zdi nad bývalými karlínskými kasárnami a následné kolejové výluky.

Listopad 2005Koncem září došlo ke zprovoznění rozšíření Husitské ulice. Dále v tomto prostoru pokračují práce na pilířích čtyřkolejné železniční estakády. Pokračují ražby obou tunelů (k 10. 10. 2005 severní 131 m a jižní 417 m) a těžba s následným zajišťováním svahu na západních portálech. Intenzivně probíhají práce na silniční estakádě Krejcárek, která bude začátkem prosince uvedena do provozu.

Podrobné informace o projektu: www.novespojeni.cz

S použitím informací dodavatelů -var-; repro: Nové spojení