Dotčení se znovu budou obesílat

Nyní se oznamuje rozhodnutí o započetí stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Pro sousedy je tedy těžké zjistit, že se nějaká stavba či rekonstrukce v sousedství chystá. Museli by soustavně sledovat veřejné vyhlášky příslušného stavebního odboru. A proč by to dělali? Že se něco kolem děje, tak zjistí často, až když se v sousedství objeví bagry. A je pozdě, protože propásli ústní jednání, kde mohli vznést námitky. Takovéto obcházení sousedů skončí. Jako před rokem 2006 budou dotčené osoby stavebním úřadem obesílány písemně.

Mimoto bude platit veřejná vyhláška i povinnost stavebníka vyvěsit žádost na místě stavby. Ale – a to je novinka – místo vyvěšení už nebude na jeho libovůli, nýbrž mu je určí úřad. Musí být viditelné a přístupné sousedům, aby se s textem mohli seznámit.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Jednohlasný souhlas sousedů

Pro stavebníka nový zákon přinese i úlevu. Pokud stavební záměr předem projedná se sousedy, od všech získá souhlas stvrzený podpisem – pak v tom případě stavební odbor může upustit od ústního jednání.

Změny v ústním jednání

Na ústní jednání o jakékoliv stavbě se nyní mohou dostavit a vznést připomínky i nedotčené osoby, širší veřejnost. V budoucnu bude účast veřejnosti omezena na případy, kdy by mohly být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů (rozsáhlá stavba ovlivní široké okolí, bude se stavět na několika rozlehlých pozemcích a podobně).

Rychlejší užívání staveb

U staveb vyžadujících kolaudační souhlas bude nově stanovena 60denní lhůta od podání žádosti, dokdy musí stavební úřad provést závěrečnou prohlídku stavby (nyní lhůta dána není). U staveb „na ohlášení“ (nevyžadujících kolaudační souhlas) může stavebník stavbu začít užívat další den po kontrolní prohlídce stavby ze strany stavebního úřadu (pokud úřad hned zaprotokoluje, že je vše v pořádku). Nyní, pokud úřad po prohlídce užívání do 15 dnů nezakáže, se může stavba začít užívat 30. den od prohlídky.