Tato novela zákona o dani z nemovitostí umožňuje vlastníku a nájemci při určení osoby poplatníka daně z pronajatých pozemků, evidovaných v parcelách katastru, postupovat ve zdaňovacím období roku 2005 až 2007 podle právní úpravy platné do konce roku 2004. V praxi se jedná zejména o případy, kdy nájemce má pronajaty pozemky od většího počtu vlastníků (pronajímatelů) a byl do zdaňovacího období roku 2004 poplatníkem daně z pozemků. Podle novely je u pozemků, u nichž byla odstraněna zjednodušená evidence, možné, aby se vlastník pozemku a nájemce písemně dohodli, že po některá nebo všechna uvedená zdaňovací období bude nájemce poplatníkem daně z pozemků se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Dohoda může být součástí i dříve uzavřené nájemní smlouvy. Pro zdaňovací období roku 2005 musí být dohoda předložena nájemcem pozemků správci daně do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti této novely zákona o dani z nemovitostí, tj. nejpozději dne 31.10.2005. Ve zdaňovacích obdobích roku 2006 a 2007 postačí doložení dohody nájemcem ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Více informací a podrobný leták na http://cds.mfcr.cz ZDroj: Česká daňová správa