V letošním roce byl vyhlášen již pátý ročník soutěže Nový domov, čímž se postupně stává tradiční akcí mezi tímto druhem soutěží a přehlídek.

Do letošního ročníku mohly být architekty, projektanty, investory, dodavateli, developery nebo obcemi přihlášeny stavby dokončené v průběhu roku 2005 nebo 2006, dosud nepřihlášené do předchozích ročníků. Účast v soutěži je povolena pouze se souhlasem autorů staveb a jejich vlastníků.

Přehlídka realizovaných staveb Nový domov roku 2006 byla vyhlášena dne v létě na tiskové konferenci ministra pro místní rozvoj. Letošní ročník byl již druhým rokem vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj v úzké spolupráci s Českou komorou architektů. Do soutěže se přihlásilo celkem 22 soutěžních týmů, přičemž tři soutěžící podali 2 soutěžní návrhy a jeden soutěžící 3 soutěžní návrhy. Celkem tedy bylo přihlášeno 27 soutěžních návrhů. Ceny přehlídkové soutěže Nový domov roku 2006 se tradičně udělovaly ve čtyřech vyhlášených kategoriích:- novostavba rodinného domu (14 soutěžních návrhů)- novostavba bytového domu (10 soutěžních návrhů)- rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení (1 soutěžní návrh) - výstavba bytů v domech zvláštního určení (1 soutěžní návrh)

Kritéria hodnocení bez hierarchického rozlišení byla následující:- úroveň architektonického řešení stavby- konstrukční řešení- umístění stavby v daném prostředí- využití pozemku, parkování, garáže- provedení stavby- ekonomická a energetická náročnost stavby

Porota složená z předních odborníků, kteří se dlouhodobě věnují právě bytové výstavbě posuzovala všechny přihlášené soutěžní návrhy neanonymně. Z celkového počtu 27 návrhů do užšího výběru postoupilo 16 staveb, které porota osobně navštívila, prostudovala jak exteriér tak interiér a danou stavbu posoudila na místě samém. Bylo tak zabráněno tomu, že by byla oceněna především kvalitní fotografie a ne kvalitní stavba.

Představujeme vítěze soutěže

1. kategorie – novostavba rodinného domu

1. cena ve výši 40.000 Kč Ing. arch. Ján Stempel, spolupráce Ing. Aleš Herold – Rodinný dům ve Vraném nad VltavouHodnocení poroty:Dům ve Vraném nad Vltavou splnil sen mladé rodiny o vlastním domově. I oni to se sebou myslí dobře, tak dobře, že si našli dobrého architekta. Přesto, že nechtěli velkou architekturu. Právě proto ji spolu s ním dokázali realizovat. Standardní stavební materiály a postupy, užity citlivým a zkušeným autorem vedli k harmonickému výsledku. Tato stavba je dokladem toho, že dostupnost nemusí být ekvivalentem handicapu. Správně užita se musí stát výhodou. A vidinou krásného zítřka. Architekt podal velký výkon, protože stejně jako jeho kolegové v Lipanech nalezl rovnováhu mezi možností a potřebou.Spolupráce autora a stavebníka – uživatele vedla k jednomu výsledku – nádherné atmosféře, která ovládá již zabydlený dům. Potvrzuje tak pravidlo, když dva různí dělají různé věci, ale s rozumem a tak, jak je cítí, výsledkem je totéž : radost pohledět. A pobýt.

Soutěž Nový domov Autor: archiv

1. cena ve výši 40.000 Kč arch. Helmut Dietrich (Rakousko), Ing. arch. Josef Smola (projektová a inženýrská činnost) - Rodinný dům Praha - Lipany Hodnocení poroty:Dřevostavba v Lipanech je v číslech rozlehlá, ukázkově promyšlená, technologicky pokročilá, energeticky úsporná. Velká architektura.To můžeme vyčíst ze soutěžního panelu. Ten ale neříká, jak útulná je, jak lidské měřítko a stavební detail (nikoliv strojní jako v mnoha jiných případech) z ní dělají domov. Nic nevypovídá o tom, jak podobná je krásnému člověku - muži, který ji postavil pro svoji rodinu. Je stejná jako on – čiší z něj život, i dům žije. A všichni společně s domem budou zrát. Návštěva rodinného domu v nás vyvolala velmi silný prožitek.

2. kategorie – novostavba bytového domu

1. cena ve výši 40.000 Kč Ing. arch. O. Hájek , Ing. arch. P.Čížková, Ing. arch. L.Fecsu, Ing. arch. T.Pavlík, Ing. arch. O.Rosová , Ing. arch. J.Šafer (Šafer Hájek architekti, s.r.o.) – Rezidence Kollárova, Praha 8 - KarlínHodnocení poroty:V soutěžní přehlídce byla stavba přihlášena do kategorie "03/rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účely trvalého bydlení". Residence je tvořena památkově chráněným obytným domem v uliční frontě a novostavbou bytového domu ve dvoře. Při hodnocení porota dospěla k závěru, že převažující význam co do formování urbanistické a hmotové koncepce i co do počtu bytů má část novostavby a proto hlasováním rozhodla o zařazení této stavby do kategorie 02/novostavba bytového domu.Residence je postavena na typické relativně úzké zato však dlouhé karlínské parcele s podélnou osou východ západ. Pozemek je výjimečný tím, že reprezentuje propojení klasicky pojatého prostoru okolí kostela Cyrila a Metoděje s navazujícím Karlínským náměstím a nově utvářených prostorů kolem budov Corso II a Corso III. Této skutečnosti podřídili autoři návrh stavby. Památkově chráněná budova z konce 19. století na západní straně, která je ohleduplně rekonstruována, je součástí pevné uliční fronty. Dvorní novostavba se naopak otvírá do budoucího městského parku. Ustupující hmotové řešení v maximální míře využívá jižní fasádu ale nabízí i kvalitní výhledy východním směrem.V Residenci je celkem dvacet bytů. V původním obytném domě je sedm bytů, v parteru jsou dva nebytové prostory a průjezd do dvora. Na úrovni dvora pod novostavbou jsou krytá parkovací stání. V novostavbě je celkem třináct bytů, z toho jsou tři dvoupodlažní a jeden třípodlažní. Dispoziční řešení je přehledné a odpovídá současným potřebám na bydlení. Samozřejmostí vybavení bytů jsou často opomíjené komory. Kvalitní provedení stavby v klasických technologiích dává vyniknout čistým architektonickým detailům.Urbanistická koncepce, měřítko i struktura novostavby vyváženým způsobem reaguje na vnější podmínky a při tom respektuje charakter zástavby karlínských dvorů. Stavba je skvělým příkladem začlenění novostavby do historického prostředí, které je přímo na pozemku reprezentováno kulturní památkou.

Soutěž Nový domov Autor: archiv

 3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení

1. cena ve výši 40.000 Kč Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. arch. Alena Bezpalcová – Rodinný dům v Hroněticích Hodnocení poroty:Selské stavení s rozmanitým zázemím a mimořádně kvalitním historicky původním pozemkem dali prostor autorům k citlivému využití této kompozice a tím i dosažení mimořádného výsledku bez zásadních konstrukčních nebo architektonicky ctižádostivých zásahů.Jednopodlažní objekt co do prostoru je uvnitř vertikálně rozčleněn otevřeným podlažím přístupným jak centrálním schodištěm tak vnitřní ocelovým točitým schodištěm Maximální využití původního půdorysu kvalitním dispozičním řešením umožňuje plnohodnotný moderní život rodiny.Technické zázemí zajišťuje líbezná původní přístavba výminku,kde je také umístěna garáž pro osobní automobil.Zajímavé řešení nabízí fasáda z režných cihel a jednoduše členěná velká, vertikálně dimenzovaná dřevěná okna.Původní krov svým rozponem překrývá celý půdorys a umožňuje tak dispoziční variabilitu a současně poskytuje i prostorovou rezervu do budoucna.Jako nedostatek lze