Autor: archiv Studie a návrhy toho, jak by měl vypadat fotbalový stadion pražské Slavie ve Vršovicích, se v předchozích letech přestavovaly již několikrát. V dnešním dílu našeho seriálu Architektura se podíváme na aktuální projekt, který před několika týdny při velkolepé akci představil architektonický ateliér Omicron-K Martina Kotíka. Ve Vršovicích nechyběl ani ministr vnitra Stanislav Gross a symbolické strhávání sloupu osvětlení mělo symbolizovat, že nyní tedy „snad ano“ a rozsáhlý fotbalový stadion bude skutečně postaven. Ten den nešlo o událost jedinou – téměř ve stejnou chvíli otevíral předseda vlády Vladimír Špidla dlouho očekávaný dálniční obchvat kolem západočeské metropole Plzně. Toto důležité stavební dílo (ačkoliv se nejedná o žádnou architektonickou perlu) si detailněji přiblížíme v některém z příštích dílů této rubriky. Nyní tedy k návrhu týmu Martina Kotíka do Vršovic. Lokalita Staveniště fotbalového stadionu Slavie se nachází na katastrálním území Vršovic, v místě původního fotbalového stadionu Slavie. Lokalitu zvanou Eden z jihu ohraničuje val s železniční tratí, ze severu pak ulice Vladivostocká a z východu ulice U Slavie. Celý prostor je již historicky spojen s existencí sportovního klubu Slavia. Součástí areálu SK Slavia Praha jsou sportovní zařízení oddílů kopané, atletiky, ledního a pozemního hokeje, lukostřelby a další. Areál SK Slavia Praha – fotbal (stávající fotbalový stadion a doprovodná zařízení včetně tréninkových hřišť) je umístěn v západní části celého pozemku. Jinak je okolní území charakteristické převážně obytnou zástavbou a má rovinatý charakter. Stadion nyní Autor: archiv Stávající fotbalový stadion je v havarijním stavu a byl na něm vydaný zákaz hry. Stavby určené k demolici jsou svým vzhledem, charakterem i technickým stavem velmi rozdílné: způsob jejich využití je či byl také značně rozdílný. Hlavní objekty jsou součástí původního, dnes již léta nepoužívaného fotbalového stadionu včetně vstupů a zařízení pro návštěvníky, další sloužily jako šatny, eventuálně jako kanceláře pro sportovní oddíly, využívající jednotlivá hřiště, jiné jako technické zařízení areálu či sklady a garáže. Zahajovací fází celé výstavby nové Slavie by měla být demolice zmíněných objektů. Ta ale není předmětem projektu Omicronu-K, protože na odstranění stavby byl zpracován samostatný projekt a nyní je vyřizována samostatná žádost o demoliční povolení. Před zahájením zemních prací bude, v souladu s požadavkem bodu Rozhodnutí MHMP – Odboru památkové péče proveden archeologický průzkum v rozsahu plochy zastavěné stavbou. U demolic jde o odstranění stávajících tribun a osvětlovacích stožárů stadionu a dalších drobnějších objektů na pozemcích Slavie včetně jejich odpojení od inženýrských sítí. Jak dál Autor: archiv Celkovým záměrem investora je dokončení celého areálu fotbalového stadionu Slavie v létě 2005 a jeho uvedení do provozu jako kompletního funkčního celku včetně všech doprovodných investic. Základní koncepcí návrhu nového stadionu od ateliéru Omicron-K je komplex budov a zařízení, který slouží především pro potřeby fotbalového klubu, ale nabízí i doplňkové funkce, které dovolují využití pro širší veřejnost i soukromé účely. Budova stadionu, která obklopuje hlavní hrací plochu areálu plní základní funkci areálu. Obnáší divácké tribuny, rozdělené na řadu sektorů a kategorií míst. Hlavní tribuna leží v západní části stadionu a v jejím středu jsou místa, která navazují přímo na klubové prostory Slavie. V klubových prostorách Slavie jsou v jednotlivých úrovních umístěny společenské, konferenční, administrativní a provozní místnosti, sloužící při fotbalových utkáních i při další činnosti klubu. Prostory jsou propojeny se zázemím restaurace, které při pořádání některých akcí slouží jako zázemí pro catering. Dále jsou zde prostory pro novináře, vše včetně obslužného a technického vybavení. Koncepce stadionu je z hlediska funkčního a technického navržena v souladu se směrnicemi FIFA a UEFA, zvláště pak z hlediska požadavků na bezpečnost diváků. Podél severní a západní fronty, tedy dvou "do města" orientovaných fasád jsou v přízemí a prvním patře umístěny prostory obchodů. Jejich přesné velikosti a vnitřní členění bude určeno až během výstavby podle požadavků nájemců těchto ploch. Prostory jsou navrženy v základní funkční podobě bez řešení podrobností vázaných na provoz v jednotlivých pronajímatelných jednotkách. V přízemí je umístěna také kavárna - sport bar, orientovaná na sportovní příznivce Slavie a dále se plánuje umístění provozovny rychlého stravování. O kterého provozovatele se bude jednat bude zřejmé až z dalších jednání mezi investorem a zájemci. Uvnitř diváckých koridorů stadionu je umístěna řada stánků rychlého občerstvení, které budou v provozu pouze v době konání fotbalových zápasů. Severozápadní nároží prvního patra je využito pro restauraci, která bude v provozu nezávisle na dění na fotbalovém stadionu. V horních patrech severní a jižní části budovy stadionu jsou umístěny pronajímatelné kanceláře. O koncepci Autor: archiv Celkové řešení týmu Martina Kotíka lépe vyhovuje současné společenské situaci a pro areál je přívětivější tím, že ve večerních a nočních hodinách se nestane "mrtvou hmotou". Pokoje hotelového ubytování leží ve stejných patrech jako byty, ale v místech orientovaných na sever, tedy pro trvalé bydlení nevhodných. Areál je prostorově řešen tak, že využívá původní konfigurace vztahu mezi okolní zástavbou a hrací plochou hlavního fotbalového hřiště starého stadionu. Hrací plocha leží o zhruba 4,5 metru níže než je úroveň chodníku v ulici Vladivostocké. Diváci tedy nastupují na stadion z obvodových koridorů v úrovni chodníku zhruba do poloviny výšky tribun a zde se rozcházejí nahoru či dolů k jednotlivým řadám sedadel. VIP hosté sedadel přijíždějí do parkingu pod západní tribunou nebo přicházejí hlavním vstupem do haly Slavie a odtud pokračují výtahem ke svým místům. Parking pod západní tribunou je dále určen pro zaměstnance Slavie a hráče, kteří přijíždějí na pravidelné tréninky. Tréninkové plochy Se stadionem sousedí plocha tréninkových hřišť, obě "fotbalové" funkce jsou odděleny samostatnou budovou s malometrážními byty, uvažovanými pro seniorské bydlení. Tato kombinace blízkého sousedství sportovního areálu a seniorského bydlení se osvědčila u nově budovaných stadionů v západní Evropě. Nabízené bydlení se stalo přitažlivým pro aktivní seniory, které i ve vyšším věku těší přímý kontakt s oblíbeným sportem a naopak trvalá obydlenost areálu oživuje prostor i v době, kdy hřiště nejsou v provozu. V tomto objektu je současně umístěno zázemí tréninkových hřišť, šatny pro družstva ml