Proto na septik, ze kterého byste potřebovali odpadní vodu vypouštět, nedostanete vždy povolení. Ani žumpu však nelze použít jen tak bez rozmyslu. Její vybudování a používání je ošetřeno ve více zákonech.

Rozdíl mezi septikem a žumpou z pohledu zákona

Rozdíl mezi žumpou a septikem není jen v tom, že ta první je bezodtoková jáma, zatímco ten druhý má i odtokové potrubí. Odlišují se také v zákoně. V něm jsou definovány jako rozdílné typy staveb. Septik je vodní dílo a jako na takové se na něj vztahuje zákon č. 254/2001 Sb., tzv. vodní zákon. Přesná zákonná definice tohoto typu staveb zní "stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace" a najdete ji v § 55, odstavci 1, pod písmenem c.

Žumpa se jako vodní dílo neklasifikuje. V podstatě jde o obecnou stavbu, na jejíž výstavbu budete potřebovat povolení stavebního úřadu. To znamená, že je ošetřená stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., kde spadá pod "podzemní stavby do 300 m² celkově zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem". Podle tohoto zákona je třeba výstavbu ohlásit na příslušném stavebním úřadě.

Co musí žumpa podle zákona splňovat?

Kromě požadavků na kvalitu a bezpečnost, které jsou společné pro všechny stavby, se kritéria pro žumpy ošetřují i ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Podle zmíněné vyhlášky musí být žumpa vodotěsná, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a musí mít zajištěné větrání. Pokud je viditelné prosakování, majitel žumpy má povinnost provést zkoušku její těsnosti. Samozřejmostí je vyprazdňování žumpy, které probíhá v závislosti na jejím objemu. Je však nutné stav žumpy průběžně kontrolovat, jelikož její přetékání naplňuje skutkovou podstatu přestupku "nedovoleného vypouštění odpadních vod".

Ve zmíněné vyhlášce najdeme i zmínku o tom, že „žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové napojení stavby na kanalizaci pro veřejné potřeby ukončenou čistírnou odpadních vod“. Co to pro vás znamená? Že již při stavbě žumpy byste měli myslet dopředu a vystavět ji tak, aby se dala v budoucnu v případě potřeby připojit na veřejnou kanalizaci.

Co s obsahem žumpy?

Obsah žumpy, tedy odpadní voda, se zmiňuje v zákoně č. 254/2001 - ve výše zmiňovaném vodním zákoně. Ve vztahu k žumpě je důležitý § 38 a odstavec 6, kde se zmiňuje, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové žumpě, je povinen zajistit jejich zneškodňování takovým způsobem, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod.

Na vypouštění odpadních vod je podle vodního zákona třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, který určí nejvyšší přípustné hodnoty množství a znečištění těchto vod tak, aby neznečišťovaly povrchové a podzemní vodní zdroje. Vždy je proto třeba prozkoumat oblast vypouštění odpadních vod.

Kvalitní nádrž je základ

Jak jsme již zmínili, pokud se vám stane, že si obsah žumpy neuhlídáte a její obsah začne přetékat, jde o přestupek nedovoleného vypouštění odpadních vod. Stejného přestupku se dopouštíte, pokud vaše nádrž nesplňuje potřebné kvalitativní parametry a odpadní vody z ní prosakují. Je proto důležité, aby byla žumpa pořádně utěsněná a dokonale izolovala její obsah od okolního prostředí.

Dnešní nádrže se vyrábějí zejména z plastu, což je materiál, který je z více příčin na žumpy velmi vhodný. Nejčastěji se mezi výhody počítá dlouhá životnost, snadná manipulovatelnost a odolnost vůči různým kapalinám, organickým rozpouštědlům nebo silně znečištěné odpadní vodě. Pokud máte na své chatě, nebo dopravně těžko dostupné chalupě, jímku, zamyslete se, zda dodržujete všechny zákonem předepsané povinnosti. Pokud vám jímka prosakuje, neváhejte investovat do nové, kvalitní nádrže. Vodní zákon totiž myslí i na pokutování přestupků v něm zmíněných. A byla by škoda zbytečně vyhazovat peníze za pokuty kvůli nefunkční jímce.