V minulém článku o občanských sdruženích jsme vám prozradili, proč je výhodné je zakládat. Tou hlavní předností je to, že v občanském sdružení (dále jen OS) může být kdokoli, a přitom pomocí OS může vstupovat do jakéhokoli kroku státní rozhodovací správy. Bude se vedle vás stavět kolosální supermarket? Nikdo se vás nezeptal, protože stojíte přes ulici, a nejste tedy osobou dotčenou? Pak je právě vhodné OS. Chcete vystavět pro děti hřiště, ale grant vám na to nikdo nedá? Pak je tu opět OS.

Chraňte své území

Občanská sdružení vznikají především kvůli ochraně nějakého území. Ochraně zájmů tamních obyvatel. A právě tohle je důležitý faktor. Ochrana životního prostředí je totiž důležitá v tomto případě. Zákon o ochraně životního prostředí totiž dává občanským sdružením do ruky několik nástrojů, se kterými mohou pracovat.

Především jde o § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

§ 70 Účast občanů

(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení 34) a dobrovolných sborů či aktivů.

(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.

(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. 35) Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Odstavec 1) nám říká, že právě občanská sdružení mohou vstupovat do všech řízení. Tedy je to zpráva dobrá.

Odstavec 2) nám pak říká, že stačí podat na příslušný úřad žádost, kterou však musíte každý rok obnovovat, musí být místně specifikována a následně vám úřad musí dopředu oznámit, že se ve vámi vybrané lokalitě něco děje! Když vyberete správné úřady (ministerstvo životního prostředí, magistrát a městský úřad), měli byste mít pokryté prakticky všechny kanály, kde by vám mohlo něco uniknout. Takže tohle je vynikající zpráva.

Odstavec 3) však říká, že dnem oznámeni se rozumí i to, že vyvěsí záměr na úřední dece, která je přístupná elektronickou cestou. Tu bohužel mají nyní skoro všechna města. Takže to je špatná zpráva.

Co s tím?

Založením OS nic nezkazíte. OS může pracovat výkonně a efektivně, když v něm bude víc lidí, kterým není jedno, kde žijí. Nemůžete najít nikoho do výboru SVJ? Je všem jedno, v jakém svrabu žijí? Tak třeba se ve vaší lokalitě najde alespoň deset lidí, kterým to jedno není. Když si mezi sebe rozhodíte práci (třeba jen to sledování nástěnek), bude všechno v pořádku.

Každopádně ale po založení SVJ zkuste atakovat všechny ty úřady. Zákon je zákon, a pokud budou úředníci jen trochu soudní, budou vám informace posílat. Bohužel bude asi převažovat druhá možnost. Ale jde o to bojovat.

Příště si probereme, jak založit OS, aby zapadlo právě do námi kýženého paragrafu 70.