Proč zakládat občanské sdružení?

OS slouží ke společnému prosazení nějakých cílů nebo k vystupování proti nějakým jevům (OS spotřebitelů, poskytování pomoci dětem apod.). Formu OS také využívají skupiny lidí ve správních řízeních, kterých se nemohou zúčastnit jako fyzické osoby.

Velmi typickým příkladem je občanské sdružení, které působí v nějaké lokalitě a hodlá se účastnit řízení, která se této lokality týkají. Mohou se tak například k stavebnímu řízení vyjadřovat i lidé, kteří by jinak s dotyčnou stavbou nebyli spjati (osoby dotčené), a přesto se jich tato stavba nějakým způsobem může dotýkat.

Podmínky založení občanského sdružení

Sdružení se zakládá jednoduše. K zahájení fungování není zapotřebí povolení, OS se pouze ohlašuje. Vzniká registrací (tedy ohlášením) u ministerstva vnitra při splnění zákonných podmínek. Pokud chceme založit OS, musíme být tři. Jeden z nás musí přitom být starší 18 let. Tím tvoříme trojčlenný přípravný výbor, který si zvolí zmocněnce pro doručování písemností.

Postup založení OS

Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení a stanovy. Vše odešle ve dvou vyhotoveních Ministerstvu vnitra ČR, které sdružení zaregistruje (není-li ve stanovách rozpor se zákonem) a zmocněnci přípravného výboru zašle kopii stanov s datem registrace a razítkem (tzv. ověřenou kopii stanov). Právní subjektivita OS vzniká dnem registrace.

Co je třeba k založení OS

  • Tři osoby, jedna starší 18 let
  • Vytvořit stanovy OS
  • Napsat návrh na registraci občanského sdružení

OS nevznikne automaticky (kdy máme smůlu)

Registrace ovšem nevznikne vždy. Ministerstvo ji odmítne, pokud stanovy obsahují diskriminující ustanovení - a to ve vztahu k členům sdružení nebo dalším osobám. Odmítne také vznik nedovoleného OS (to je sdružení zaměřené na omezování lidských práv, dosahující svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky, sdružení ozbrojená a sdružení zřizující ozbrojené složky). O odmítnutí se rozhodne do 10 dnů a lze proti němu podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.

A když ministerstvo zaspí...

Pokud nedošla zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů (ode dne, kdy byl ministerstvu doručen návrh) z ministerstva ověřená kopie stanov, nebo naopak rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení vznikne automaticky dalšího dne.

Následuje další právní krok, a to je členská schůze, která se musí sejít, aby zvolila do svého čela minimálně tři členy výboru. Pokud se změní stanovy na této schůzi, je třeba poslat na ministerstvo znovu kompletní žádost o změnu stanov, dvojí vyhotovení stanov a zápis ze schůze podepsaný zástupci výboru OS.