Tepelná čerpadla jsou ekonomická a ekologická zařízení, která využívají energii okolního prostředí a přeměňují ji na teplo používané k vytápění budov a ohřevu vody. Ve vyspělých zemích jsou praktickým nástrojem k řešení energetických problémů i problémů životního prostředí. Tepelné čerpadlo odebírá nízkopotencionální energii vodě (povrchová, spodní, odpadní) vzduchu (okolní, odpadní)nebo ze země (prostřednictvím nemrznoucí kapaliny obíhajícím v uzavřeném kolektoru) a na termodynamickém principu ji mění v potřebné a využitelné teplo, které se pak rozvádí vodou nebo vzduchem. Podle konkrétních podmínek uživatele je možno dodat a instalovat tepelná čerpadla s různými kombinacemi vstupní a výstupní energie, tzn. tepelná čerpadla typu voda - země/voda, vzduch/voda, voda/vzduch nebo vzduch/vzduch. Princip práce tepelného čerpadla Na stejném principu jako tepelná čerpadla pracují kompresorové chladničky, které využívají tzv. studený okruh. Tepelná čerpadla naopak využívají okruh teplý, tzn. že motorkompresor stlačí pracovní medium - chladivo, které tak získá teplo, které ve výměníku - kondenzátoru předá vodě (nebo vzduchu) pro vytápění a ohřev užitkové vody. Poté redukční ventil podstatně sníží tlak pracovního media. Tím se zároveň prudce sníží jeho teplota. K jejímu opětovnému zvýšení se v dalším výměníku - výparníku využije již vzpomenutá energie okolního prostředí (vzduch, voda, země) a tento cyklus se opakuje. Pomocí reverzního ventilu, který je mnohdy součástí tepelného čerpadla, je možno kromě topení využít i chlazení. Zdroje nízkopotencionální energie pro tepelné čerpadlo Tepelná čerpadla vzduch/vzduch nebo vzduch/voda odebírají tepelnou energii většinou venkovnímu vzduchu, v některých případech i do -15oC. Tepelná čerpadla voda/voda nebo voda/vzduch převážně využívají povrchové nebo spodní vody. Přitom zvláště spodní voda je pro své příznivé stabilní teploty a malou závislost na venkovní teplotě velmi vhodná pro tepelná čerpadla. V tomto případě jde nejčastěji o dvě studny ve vzdálenosti min. cca 15 m, kdy z jedné se čerpá voda o určitém průtoku, tato voda nám ve výměníku - výparníku odevzdá požadovanou energii - ochladí se a poté se vrací do druhé studny. V tomto případě odebírá tepelné čerpadlo energii z nemrznoucí kapaliny, která průchodem uzavřeného plastového kolektoru v zemi opět tuto energii získá. Tyto kolektory můžeme uložit plošně do rýh nebo do vrtů. Výstupní energie z tepelného čerpadla Vzduch V topné sezóně jím lze vytápět vnitřní prostory (jeden zdroj a centrální rozvod nebo samostatné "split" jednotky) a v létě bez problémů chladit a optimalizovat vlhkost vzduchu. Voda Při tomto způsobu topení lze využít klasického radiátorového topného okruhu nebo pro tepelné čerpadlo velmi vhodného podlahového topení. I v tomto případě lze v letní sezóně využít chlazení. Ekonomika provozu tepelného čerpadla Podstatou ekonomické výhodnosti tepelného čerpadla je skutečnost, že spotřebuje-li tepelné čerpadlo na pohon motorkompresoru 1 kWh elektrické energie, dodá nám 3 - 4 krát více energie ve formě tepla. Poměr této energie tepelné a energie elektrické se nazývá topný faktor a u tepelných čerpadel se pohybuje zpravidla od 3 do 4, v některých případech i od 5 do 6. Proto také po instalaci tepelného čerpadla namísto elektrického vytápění budeme platit za otop a ohřev užitkové vody 1/3 - 1/4 původních nákladů, v příznivých případech až 1/6. Výhodné je řešit vytápění jako bivalentní, tzn. tepelné čerpadlo dimenzovat na 60 - 70 % potřebného tepelného výkonu, což pokryje dostatečně potřebu tepla z cca 95 % během topné sezóny. Zbylých cca 5 % potřebné energie se dokrývá na plný tepelný výkon dotopem pomocí malého přímotopného elektrického kotlíku nebo jiného zdroje. Tímto řešením se podstatně sníží náklady na pořízení tepelného čerpadla i příslušného zdroje (zemního kolektoru) a hospodárnost provozu se sníží nepatrně. Snížení počátečních investičních nákladů má spolu s cenou elektrické energie největší vliv na ekonomickou návratnost systému. Dotace při vytápění tepelným čerpadlem Ministerstvo životního prostředí v rámci stálého programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů energie poskytuje finanční dotaci až do výše 20 % z celkových realizačních nákladů při splnění určitých podmínek. Také Ministerstvo průmyslu a obchodu již po několik let vyhlašuje programy státní podpory, které jsou zaměřeny na využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a na její úspory.Zajímavá je také iniciativa některých Rozvodných energetických akciových společností, které různou formou poskytují dotaci při pořízení tepelného čerpadla. Kromě možnosti získání uvedených dotací je možné koupit tepelné čerpadlo i na leasing. Minimální akontace je 30 % z prodejní ceny a doba trvání leasingu je nejčastěji 36 nebo 48 měsíců.