Co je to vlastně ochranné pásmo? Jedná se o jasně vymezené území, ve kterém je zakázaná jiná činnost nežli ta, pro niž je tento prostor vymezen. To v praxi znamená, že pokud na kupovaném pozemku probíhá ochranné pásmo, pak jde o zásadní omezení, které může velmi zkomplikovat nebo dokonce zcela překazit plánované stavební úpravy.

Jaká pásma existují

Můžeme se setkat hned s několika typy ochranných pásem. Obvykle jsou zřizována podél tras inženýrských a telekomunikačních sítí, podél dopravních staveb, chráněných území, v blízkosti vodních a přírodních zdrojů a v okolí kulturních památek, rezervací a památkových zón. Ochranná pásma a podmínky či zákazy, které se k nim vztahují, jsou stanoveny zákonem a odlišují se podle konkrétních typů pásem.

Jak zjistit, zda na pozemku není ochranné pásmo

Informaci o existenci ochranných pásem si můžete vyžádat na stavebním úřadě. Tam se například dozvíte, kteří dodavatelé (plynu, elektřiny, vody) jsou u konkrétního pozemku vedeni a mohli by mít na pozemku nebo v jeho těsné blízkosti své ochranné pásmo, nebo zde také zjistíte, zda pozemek nespadá třeba do ochranného pásma památkových zón.

ČTĚTE TAKÉ:

Jeden příklad za všechny

Uveďme si pro lepší představu příklad, co ochranná pásma mohou znamenat. Zaměříme se na ochranné pásmo podél tras inženýrských sítí (konkrétně podél vedení elektrizační soustavy) a co vás může čekat, pokud na vámi kupovaném pozemku tento typ pásma existuje.

Podmínky v tomto pásmu stanovuje energetický zákon č. 458/2000 Sb a liší se podle typu vedení, které může být buď podzemní, nebo nadzemní. V případě podzemního vedení elektrizační soustavy (tj. kabelů, měřičů atd.) je ochranné pásmo vymezeno po obou stranách kabelové trasy podle výše elektrického napětí. Do 110 kV jde o 1 metr, nad 110 kV o 3 metry po obou stranách vedení.

A v tomto pásmu je pak například zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení stavět a provádět zemní práce, přejíždět vedení těžkými mechanismy, vysazovat v něm trvalé porosty nebo zde uskladňovat hořlavé látky.

Podobná omezení platí pro ochranná pásma nadzemního vedení, které zákon definuje jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů. I v tomto případě je prostor vymezen v závislosti na napětí:

Napětípásmo
1 kV - 35 kV7 m
35 kV - 110 kV2 m
110 kV - 220 kV15 m
220 kV - 440 kV20 m
440 kV30 m

Ani v tomto typu ochranného pásma se nesmí bez souhlasu vlastníka zařízení zřizovat stavby, provádět zemní práce a činnosti, které by znemožňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat v nich chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Z příkladu je zřejmé, že ochranné pásmo zasahující do kupovaného pozemku může zásadně omezit vaše stavební plány. Proto je důležité tuto otázku při koupi nemovitosti nezanedbat a nevsadit pouze na informaci od prodávajícího, ale raději si vše ověřit u stavebního úřadu a u konkrétních dodavatelů.

Zdroj: tzb-info.cz, ČEZ