Další z informačních přehledů, v nichž referujeme o knižních novinkách, které v oblasti stavebnictví, architektury a příbuzných oborech právě vycházejí. Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky v novém zákoně o dani z přidané hodnoty Milan Skála Formát A 5, brož., str. 148. Vydalo nakladatelství ASPI Publishing Praha, první vydání 2004, druhé vydání, 2005 Problematika staveb, bytů, nebytových prostor a pozemků patří v novém zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k nejsložitějším. K jejímu zvládnutí nestačí pouze znalost zákona o DPH. Nutná je znalost občanského zákoníku, stavebního práva, katastrálních předpisů, zákona o vlastnictví bytů, živnostenského zákona a dalších souvisejících předpisů a navazující judikatury. V kontextu všech těchto předpisů obsahuje publikace podrobný výklad sazeb daně z přidané hodnoty u staveb pro bydlení, nové úpravy osvobození od daně při převodu nemovitostí, objasnění stavebních pozemků a další vysvětlení týkající se výstavby, užívání, nájmu a převodu nemovitostí. Autor je erudovaný daňový poradce se specializací na nemovitosti. Je členem Koordinačního výboru ministerstva financí, který vydává tzv. sjednocené názory k otázkám a problémům v případech, kdy dikce zákona není dostatečně určitá a dává možnost různých výkladů. Některé sjednocené názory v oblasti DPH jsou v publikaci uvedeny. Text publikace je - na rozdíl od textu vlastního zákona o DPH - srozumitelný, přehledně a systematicky uspořádaný. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice Michal Kříž Formát B 5, brož., str. 122. Vydalo nakladatelství IN-EL, Praha 2004 Přehled značení, která se v současné době používají v elektrotechnice pro identifikaci vodičů a kabelů, jejich žil, svorek na elektrických předmětech a přístrojích. Prezentovaná značení jsou v souladu s pravidly uplatňovanými v elektrotechnice v evropských zemích. Publikace se věnuje rovněž významu značení v elektrických instalacích budov, strojních zařízení a výrobních linek. Na příkladech je znázorněno uplatnění značení v elektrotechnické praxi. 4 x E o tepelné izolaci budov (energetika, environment, ekonomika, efektivnost) Kolektiv autorů, formát B, k vydání připravuje IC ČKAIT, Praha 2004 Publikace poskytuje komplexní pohled na energetickou problematiku budov, který zahrnuje nejenom technická hlediska, ale i hlediska energetická, environmentální a dále ekonomickou efektivnost prostředků vynaložených na opatření ke zlepšení problémů budov. Publikace obsahuje příklady týkající se stavebních konstrukcí, technických zařízení a zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004 - část A. Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy s komentářem. Úplné znění podle stavu k 1. 11. 2004 Sestavila a komentář napsala Ing. Danka Makalová. form. A 4, brož., str. 240. Vydalo Informační centrum ČKAT, Praha 2004 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v úplném aktuálním znění. Zákon prošel od svého vydání celou řadou novel, které publikace uvádí v souhrnném přehledu. Tzv. euronovela živnostenského zákona, provedená zákonem č. 167/2004 Sb., uvedla ustanovení živnostenského zákona do souladu s právem Evropských společenství, především v oblasti volného pohybu osob a práva usazování. Následně byla novelizována také příslušná nařízení vlády, která jsou prováděcími předpisy živnostenského zákona. Připojený komentář se zabývá ustanoveními živnostenského zákona a jeho prováděcích předpisů ve vztahu k živnostem ve výstavbě. CD ROM PROFESIS 2004 - Profesní informační systém ČKAIT Vychází 1x ročně (prosinec). CD zpracován hypertextovou technologií, s fulltextovým vyhledáváním. Vydalo IC ČKAIT, Praha 2004 Základní informace k výkonu odborných profesí ve výstavbě. CD ROM obsahuje: registr právních předpisů (platných i zrušených) vydaných po r. 1945, plné znění všech platných právních předpisů podle stavu k 30. 11. 2004, metodické a informační pomůcky k činnosti AO, plné texty vybraných publikací ČKAIT (základní knižnice, DOS M, DOS T, VOP), signální informace. Hypertextová technologie umožňuje rychlé vyhledání dokumentu nebo zadaného pojmu, vkládání odkazů na související dokumenty (předpisy) přímo do jednotlivých textů.