V dalším díu volného seriálu věnovaného odbroné literatuře jsme se tentokrát zaměřili na téma mosty a beton. Přinášíme přehled odborného tisku, který k dané tématice v České republice vychází tak, jak ho sestavil server www.mosty.cz. - BETON - Technologie, Konstrukce, Sanace Časopis navazuje na dlouholetou tradici odborných periodik Beton a Zdivo a Sanace betonových konstrukcí s cílem publikovat aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály - vápnem, cementem a betonem. - KONSTRUKCE Odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství, určený pro pracovníky, zabývající se ocelovými, nerezovými a hliníkovými konstrukcemi i sklem od vývoje přes výrobu až po spotřebu. Periodikum je rovněž určeno pro zástupce společností, působící v oblastech návazných technologií, a to svařování, povrchové úpravy, nářadí a stroje. Přináší aktuální informace z oboru v tuzemsku i zahraničí s cílem vytvořit argumentační materiál pro podporu oboru. - Mosty a tunely Českých drah Bulletin vydávaný pro interní potřebu Českých drah uveřejňující informace z ředitelství, legislativu oboru, technický rozvoj a další důležité informace z oblasti správy železničních mostů a tunelů. - SILNICE MOSTY Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí. - Stavební a investorské noviny Informační systémově tříděný časopis pro stavebnictví a navazující obory. - SUDOP revue Čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů SUDOP PRAHA a.s. - MATERIÁLY pro stavbu Odborný časopis pro projektanty, stavební inženýry a techniky a stavební firmy a obchodní firmy stavebním materiálem. Řeší problematiku realizační fáze stavění z hlediska použitých materiálů a technologií. Informuje o nových výrobcích, materiálech a technologiích, jejich použití, výhodách a případných problémech. V převážné většině se zabývá příklady z praxe. - Ocelové konstrukce Časopis v roce 2001 zanikl. - Projekt Měsíčník pro stavebnictví a interiéry - Silniční obzor Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství. - Stavba Odborný časopis pro architekty, projektanty a stavební firmy. Jeho obsah je koncipován z hlediska praxe v oboru navrhování pozemních staveb. Informuje o novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, konstrukčních detailech, stavebně fyzikálních otázkách a technologiích souvisejících s konstrukcemi. - Stavební informace Měsíčník podnikatelů ve stavebnictví - Stavební listy Časopis stavebních inženýrů, architektů, techniků a stavitelů. - Tunel Časopis Českého tunelářského komitétu a Slovenského tunelárské asociácie ITA/AITES. Podzemní stavby (vývoj, výzkum, projektování, realizace). - Zakládání Časopis uveřejňující novinky z problematiky zakládání a spodních staveb. Zdroj: www.mosty.cz