„Žádná lhůta pro podání návrhu na odklad exekuce není stanovena, protože důvody k odkladu bez zavinění účastníků vznikají zpravidla náhodně,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek. „Návrh tak lze podat ode dne zahájení exekučního řízení (dlužník se o tom dozví v okamžiku doručení vyrozumění o zahájení exekuce, které obsahuje poučení o možnosti podat návrh na odklad exekuce) až do dne skončení exekuce.“

V SERIÁLU O EXEKUCÍCH JSME UŽ MĚLI:

Důvod odkladu exekuce musí být vážný

Věc se posuzuje poměrně přísně. Nepříznivá situace, do které se dlužník ne vlastní vinou dostal, musí být přechodná, mělo by být zřejmé, že ji řeší a vyřešení je pravděpodobné. Například se může jednat o hospitalizaci dlužníka v nemocnici z důvodu dopravní nehody. Odklad exekuce na nějakou dobu pak soud může povolit. Dlužníkův zablokovaný účet přitom zůstane zablokovaný, ale do vydání rozhodnutí se nebude pokračovat (nedá se mu například nemovitost do dražby) a postižený získá čas k sehnání financí.

Co se děje dále...

Návrh podává dlužník soudnímu exekutorovi, který o něm může rozhodnout (do 7 dnů). Pokud mu nevyhoví, postoupí jej exekučnímu soudu, který bez zbytečného odkladu rozhodne do 15 dnů.

Důvodné předpoklady pro odklad exekuce
Patří sem zvláště nepříznivé následky způsobené povinnému (dlužníkovi) nebo členům jeho rodiny v souvislosti s neprodleným výkonem rozhodnutí. Důležitý moment je to, že se povinný v nepříznivém postavení ocitl až po vydání usnesení o výkonu rozhodnutí, a to ne vlastní vinou. A podmínkou schválení odkladu exekuce je i to, že tímto odkladem nebude vážně poškozen oprávněný (věřitel).
PODROBNOSTI O ODKLADU EXEKUCE NAJDETE V § 54 EXEKUČNÍHO ŘÁDU A § 266 OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU.
Co je cílem odložení exekuce
Účelem odkladu provedení exekuce je zamezení nebo omezení nepříznivých následků spojených s neprodleným výkonem rozhodnutí. Soud a soudní exekutor pak po vymezenou dobu nepokračují ve výkonu předmětného rozhodnutí.
  • Komu adresovat žádost o odložení exekuce? Pověřenému exekutorovi.
  • Kdo o odložení rozhodne? Příslušný soudní exekutor (v případě, že vyhoví) nebo soud.
  • Dokdy se rozhodne? Do 7 dnů exekutor, do 15 dnů soud.

Jak bylo řečeno, do vydání rozhodnutí o odkladu exekuce nečiní exekutor ani soud žádné úkony směřující k provedení exekuce. Výjimku tvoří případy, kdy se jedná o návrh, který je řečeno literou zákona „svévolným nebo zřejmě bezúspěšným bráněním práva“. Kdy tedy je zřejmé, že žádost o odklad evidentně nemá naději na kladné vyřízení. Tehdy soud a soudní exekutor mohou ve své činnosti směřující k provedení exekuce dále pokračovat – a dlužník má smůlu.