Na odborné konferenci k nařízení proti odlesňování, která se konala 9. listopadu v krásném prostředí nově rekonstruované jízdárny zámku v Chlumci nad Cidlinou, vystoupili jako hlavní řečníci Tomáš Krejzar (MZe), Jaroslav Kubišta (ÚHÚL), Vojtěch Bašný (Nadace dřevo pro život), Jana Čacká (ÚHÚL), Radim Filák (Eltma) a Martina Bechynská (AK BELO).

Hlavním tématem setkání bylo vyhodnocení 10 let aplikace nařízení EU o dřevu a principy a povinnosti nové evropské legislativy “Nařízení EU proti odlesňování ”. Účastníci konference byli seznámeni s hlavními povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení, jako je například vedení systému náležité péče, geolokalizace a podávání prohlášení o náležité péči před uvedením výrobku na trh. Konferenci organizovala Nadace dřevo pro život pro Ministerstvo zemědělství a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

V květnu letošního roku byla přijata ambiciózní evropská legislativa, která se novými povinnostmi dotkne subjektů, které produkují nebo obchodují s komoditami dřevo, hovězí maso, sója, kakao, káva, kaučuk a palma olejná. Na principech tzv. Nařízení o dřevu bylo vystavěno Nařízení o odlesňování. To pohlíží na ochranu světových lesů přes produkci komodit. Ty mnohdy odlesňování nebo degradaci lesa způsobují tím, že pro jejich pěstování nebo výrobu lesní půda ustupuje nebo je znehodnocena.

Rozšiřování zemědělství způsobuje téměř 90 % celosvětového odlesňování, přičemž více než polovina úbytku lesů je způsobena přeměnou lesa na ornou půdu, zatímco na pastvu dobytka připadá téměř 40 % úbytku lesů, jak uvádí jeden z recitálů nařízení.

Nová legislativa

Konference v Chlumci nad Cidlinou představila hlavní principy této nové evropské legislativy. Seznámila přítomné s otázkami náležité péče, která bude představovat pro hospodářské subjekty zásadní povinnost, a to ještě před uvedením samotného produktu na trh. A také vysvětlila nový prvek geolokalizace, tedy určení přesné polohy pozemků, na kterých byla daná komodita vyprodukována. Geolokalizace je klíčovým prvkem systému, na základě kterého se bude posuzovat, zda v souvislosti s výrobou dané komodity nedošlo k odlesnění.

Nyní se bude připravovat každý členský stát nejdříve tím, že do konce roku 2023 rozhodne o příslušném orgánu odpovědném za provádění nařízení. V následujícím roce pak bude nutná masivní informační kampaň, aby se informace o nových povinnostech dostaly ke všem, kterých se budou týkat.

Doporučujeme proto subjektům, které produkují, zpracovávají nebo obchodují s komoditami dřevo, hovězí maso, sója, kakao, káva, kaučuk a palma olejná, aby byly aktivní a aby se zajímaly o vývoj aplikace nařízení, zvláště u otázek, které nemají dnes ještě definitivní podobu.

Nadace dřevo pro život už 15 let přináší více dřeva do života. Ve svých projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny. Využíváním dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů chráníme životní prostředí pro nás i budoucí generace. Více o nadačních projektech o lese, dřevě a životním prostředí najdete na www.DrevoProZivot.cz.

Zdroj: Dům & Zahrada, Nadace dřevo pro život