Dokonalý ostrovní systém znamená absolutní samostatnost objektu v otázce výroby elektrické energie, potřebné k jeho provozu. Zatím dostupnější jsou takzvané hybridní systémy, kdy dům část energie vyrábí a část odebírá ze sítě. Dalším stupněm je systém, kdy objekt také není fakticky oddělen od distribuční soustavy, ovšem distribuční soustavu nijak neovlivňuje, protože případný přetok vyrobené energie je regulovaný tak, aby do sítě žádný proud neodcházel. Naopak v případě, kdy je spotřeba domu vyšší než výroba energie, nebo tehdy, když zdroj není v provozu, je potřebná energie odebírána z distribuční sítě.

ProgSystems, s.r.o. Autor: Oficiální zdroj ProgSystems, s.r.o.Autor: Oficiální zdroj

FVS bez přetoků do sítě

Dům s takto nastaveným systémem je v provozu například v Libějovicích v jižních Čechách. V tomto případě bylo cílem maximální využití vlastní vyrobené energie a dále regulace výkonu zařízení tak, aby byl odběr z distribuční soustavy co nejmenší a přetoky energie do sítě nulové.

ČTĚTE TAKÉ:

Toho je možné dosáhnout například takzvaným omezovačem přetoku elektřiny do distribuční soustavy (OPDS), který byl vyvinut firmou ProgSystems, s. r. o. Systém vyhodnocuje aktuální stav odběru elektrické energie objektu a porovnává jej s odpovídajícím výkonem FVE, řídicí jednotka ovládá střídače. Systém je vybaven regulací pro spínání a ovládání elektrospotřebičů, u nichž je to možné (TUV, vytápění pomocí elektrokotle, tepelného čerpadla apod.). Spotřebiče jsou nastaveny na sepnutí, když FVE vyrábí proud - pokud jsou kapacity volné, zapojí OPDS spotřebiče a případně i dobíjení baterií tak, aby byl v maximální míře využit výkon zdroje, ovšem bez přetoku energie do distribuční soustavy. Kapacitu záložních baterií lze přizpůsobit spotřebě a počtu instalovaných elektrospotřebičů. Energie z bateriového systému je využívána v nečinnosti FVE.

Systém je tvořen panely, střídači, OPDS a sestavou baterií. Když jsou baterie nabité a objekt nevykazuje žádnou spotřebu, střídače FVE se vypnou, a nedochází tak k přetoku. Tímto způsobem lze zajistit i zcela samostatný ostrovní systém, úplně izolovaný od distribuční sítě. Další možností je provozování různých typů obnovitelných zdrojů, například větrné elektrárny s FVE a podobně. Ovšem při návrhu podobného systému u konkrétního objektu je hlavním ukazatelem vždy jeho spotřeba, od toho se odvíjí, kolik fotovoltaických panelů bude potřeba a kolik energie je možné vyrobit v létě i v zimě, a je potřeba zjistit optimální kapacitu, aby výkon elektrárny nebyl nedostatečný, případně předimenzovaný.

Povolení FVS dle zákona:

Jestliže FVS slouží k zásobování stavby elektrickou energií, patří mezi technická zařízení stavby, je její nedílnou součástí a spolu s dalším technickým zařízením zabezpečuje způsob využití, pro který byl navržen a proveden a ke kterému bylo následně povoleno i jeho užívání. Pokud byl FVS proveden podle § 103 stavebního zákona, nevyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas. Pokud byl FVS realizován na základě ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, popř. na základě stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora, vyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas. Lze však vždy doporučit konzultaci instalace a připojení FVS s místním stavebním úřadem.

Text byl připraven ve spolupráci s firmou ProgSystems, s. r. o.

Obrazové podklady: ProgSystems, s. r. o.