Památkový fond se skládá z kulturních památek zapsaných do státních seznamů kulturních památek podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Evidence památek se provádí zápisem do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav.