Zapojte se do soutěže a vyhrajte infrasaunu InfraMar 3000 od Marimexu.

Důležitá data:

  • Trvání soutěže: 15.5. – 17.9.2012
  • Vkládání fotografií: 15.5. - 17.7.2012
  • Veřejné hlasování: 18.7. - 20.8.2012
  • Zveřejnění finálové desítky: v časopise Dům&zahrada 10/12
  • Vyhlášení vítězů v časopise Dům&zahrada 11/12

Posílejte fotografie nejošklivějších domů

Nejošklivější vyhrává!

Ceny soutěže Autor: redakce časopisu Dům a zahrada Autor: redakce časopisu Dům a zahrada

1. místo: Infrasauna InfraMar 3000 H od firmy Marimex
2. až 6. místo: Pekáč od firmy Tefal

Podrobná pravidla

Úvodní ustanovení
Společnost HomeDeco SMP, a. s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006 (dále jen pořadatel), pořádá soutěž na území České republiky v období od 15.5. do 17.9.2012 s vyhlášením výsledků v listopadovém vydání časopisu Dům&zahrada (dále jen termín soutěže). Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen účastník).

Jak se přihlásit?
Podmínkou účasti v soutěži je nahrání fotografie s popisem místa (města, obce), kde se budova na fotografii nachází, do kategorie soutěže nacházející se ve fotogalerii na www.dumazahrada.cz v termínu od 15.5.2012 do 17.7.2012.
Přihlášené fotografie musí obsahovat následující údaje: místo (město nebo obec, kde se budova nachází), a také kontaktní údaje na autora fotografie: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail.
Z došlých fotografií budou redakcí vybrány snímky, které budou zveřejněny na www.dumazahrada.cz ve fotosoutěži Pecka roku. Redakce si vyhrazuje právo ze všech došlých snímků vyřadit ty, které uzná za vhodné.
Hlasování pro soutěžní fotografie bude spuštěno od 18.6. do 20.8.2012. Hlasovat pro jednotlivé fotografie bude možné prostřednictvím soutěžní kategorie Pecka roku 2012.

Kdo vyhrává?
Absolutním vítězem se stává autor fotografie, kterou redakce vybere z finálové desítky snímků nejošklivějších domů. Výhra: Infrasauna InfraMar 3000 H od společnosti Marimex. Autoři fotografií, které se umístí na druhém až šestém místě, vyhrávají pekáč od firmy Tefal.

Vyrozumění o výhře
Výherci budou po ověření nároku na výhru zveřejněni v časopise Dům a zahrada číslo 11/2012 a na internetových stránkách www.dumazahrada.cz. Po vyrozumění výherců o výhře a získání jejich kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) jsou výherci kontaktováni společností Marimex CZ, s. r. o., která si s nimi dohodne podrobnosti k předání výher.
Absolutní vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem nebo prostřednictvím dalšího kontaktu, který uvede při své registraci v rámci zapojení se do soutěže. V případě, že ani po opakovaném pokusu o spojení s výhercem se tak nestane, získá výhru soutěžící, další v pořadí. V případě, že ani soutěžícího, který je další v pořadí, se po opakovaném pokusu o spojení nepodaří zastihnout, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže. Po vyrozumění absolutního vítěze o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) s ním budou dohodnuty podrobnosti k předání výhry.

Další ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník i hlasující souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti HomeDeco SMP, a. s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu.
Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Pořadatel si vyhrazuje právo na předvýběr fotek, které budou zařazeny do soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla v případě nutnosti v průběhu soutěže. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu, sídlo pořadatele, uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.