Co jsou to pelety?

Jedná se zpravidla o granule kruhového průřezu o průměru 6 až 14 mm a délce 1 až 5 cm, které jsou vyrobeny výhradně z organického materiálu – biomasy (dřevo, dřevní odpad, piliny, stébelniny) bez chemických přísad. Pelety se lisují za vysokého tlaku na protlačovacích matricových lisech. Autor: archiv Pelety patří mezi nejušlechtilejší dřevní palivo. Mají nízký obsah vody (okolo 10 %), vysokou výhřevnost (do 18,5 MJ/kg), nízký obsah popelovin (do 1 %), snadno se s nimi manipuluje a jejich spalování probíhá s minimálními negativními účinky na ekologii. Představují obnovitelný zdroj energie, který navíc lze automaticky dopravovat ze skladu paliva až do kotle. Také cena pelet je ve srovnání s ostatními palivy příznivá. Proto je toto palivo obecně považováno za palivo budoucnosti nejen v zemích západní Evropy.

Charakteristické znaky pelet a výhody v praxi:

• na rozdíl od fosilních paliv se jedná o obnovitelný zdroj energie pro vytápění, • vysoká výhřevnost (do 18,5 MJ/kg), • nízký obsah popelovin (0,5 až 1 %), • nízký obsah vody (kolem 10 %), • nízké nároky na skladovací prostory dané vysokou objemovou hmotností, • přijatelná cena za vyrobenou jednotku tepla v důsledku vysoké účinnosti, • možnost automatizace procesů spalování, • nízký obsah emisí, • perspektivní standardní ekologické palivo.

Hlavní výhodou pelet je a mělo by být zejména to, že se jedná o tuzemské ekologické palivo vyrobené z biomasy v ČR a že by jejich cena neměla být závislá na ceně ropy, jak je tomu v současné době například u zemního plynu.  

Aby mohlo být teploučko

Autor: archiv Pro vytápění peletami je potřeba mít i odpovídající techniku. Můžeme si pořídit peletová kamna pro lokální vytápění místnosti, nebo kotle pro ústřední vytápění celého domu. Vrcholem techniky jsou dnes již používané kondenzační peletové kotle a malé kogenerační jednotky, které současně s výrobou tepla jsou schopny vyrábět i elektřinu.

U nás stále popelkou

V současné době se čeští výrobci pelet i technologických zařízení na jejich spalování soustřeďují převážně na zahraniční trhy, kde svými nižšími cenami i kvalitou výrobků úspěšně konkurují zahraničním firmám.

Aby mohly pelety úspěšně konkurovat fosilním palivům a ostatním formám biomasy, je potřeba zajistit jejich spolehlivou distribuci ke koncovým uživatelům, nabídnout jim kvalitní technologická zařízení na jejich spalování, a to vše navíc za přijatelnou cenu.

V ČR není doposud trh s peletami a technologickými zařízeními na jejich spalování tak rozvinut, jako je tomu u našich nejbližších sousedů, v Rakousku a v Německu, nebo ve skandinávských zemích.

Několik důvodů, proč pelety v ČR nefrčí:

  • nedostatečná informovanost široké veřejnosti/uživatelů o tomto ekologickém způsobu vytápění,
  • nedostačující informovanost projektantů a firem zabývajících se vytápěcí technikou (nedostatek odborných a komplexních informací),
  • vyšší náklady na pořízení technologických zařízení na spalování pelet oproti jiným zdrojům tepla,
  • vyšší cena než má uhlí,
  • nerozvinutá obchodní a distribuční síť výrobců a dodavatelů pelet a zařízení na jejich spalování,
  • nedostačující a nepružná dotační politika v ČR.

Ceny pelet ve srovnání s ostatními cenami paliv a energií

O tom, že pelety patří mezi perspektivní palivo, svědčí zejména skutečnost, že pelety, ač nejsou v současné době nijak dotovány, lze zařadit ve srovnání s ostatními používanými palivy z hlediska vlastností k nejlevnějším. Ostatní paliva a energie (kromě biomasy) jsou nyní ještě částečně dotovány a lze předpokládat, že po odstranění těchto dotací se pelety stanou jedním z nejžádanějších paliv.

Aby mohla být cena pelet pro spotřebitele co nejpříznivější, je důležité minimalizovat náklady na dopravu surovin, z nichž se pelety vyrábějí. To je možno zajistit zejména výstavbou peletáren v místech, kde jsou zdroje surovin stále k dispozici (například pily, podniky dřevozpracujícího průmyslu apod.).

Pro srovnání, které ukazuje cenovou výhodnost pelet, je uvedena tabulka: SPOTŘEB A CEN PALIV A ENERGIÍ NA VYTÁPĚNÍ PRO DOMÁCNOST V ČR (Leden 2008) a v grafu: CENA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTI V ČR (Leden 2008)“ je uvedena cena tepla podle druhu použitého paliva a energie.

Z této tabulky a grafu je patrné, že reálné provozní náklady na vyrobenou 1 kWh tepla z pelet jsou v současné době cca 0,99 Kč, při uvažované průměrné účinnosti kotlů 80 %, výhřevnosti pelet 18,5 MJ/kg a ceně pelet 4,0 Kč/kg.

O oblibě dřevních pelet svědčí také jejich stále vyšší využívání jak ve vyspělých evropských zemích, tak také v USA, Kanadě, Asii a Austrálii.

Například v Horních Rakousách patří již pelety mezi nejrozšířenější tuhá paliva používaná k výrobě tepla.

Pokud se rozhodujete nahradit stávající kotel na tuhá paliva za jiný zdroj tepla, poraďte se s projektantem vytápění nebo s nezávislým energetickým poradcem. Případně využijte i poradnu TvujDum.cz, stačí ZDE napsat váš dotaz.

-Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB-Foto: http://www.profimedia.cz/