Problematikou pitné vody se ve svých ustanoveních zabývá zákon o ochraně veřejného zdraví. Pod pojmem pitná voda se rozumí zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, a jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro její hygienické potřeby fyzických osob. (Zdravotní nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů.) Zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá vlastníkovi nebo správci veřejného vodovodu, osobě, která označila veřejnou studnu jako zdroj pitné vody a osobě, která je výrobcem pitné vody nebo zajišťuje její náhradní odběr, povinnost zajistit, aby dodávaná pitná voda odpovídala výše uvedeným požadavkům. (Za výrobce se považuje ta fyzická osoby, která je podnikatelem, nebo právnická osoba, pokud vyrábí a užívá pitnou vodu jako součást své podnikatelské nebo jiné činnosti nebo dodává pitnou vodu ke spotřebě fyzickými osobami.) Pro teplou vodu, která je dodávána rozvodem teplé vody je uloženo, aby ji výrobce vyráběl pouze z pitné vody. Vlastník nebo správce veřejného vodovodu, osoba, která označila veřejnou studnu jako zdroj pitné vody a osoba, která je výrobcem pitné vody nebo zajišťuje její náhradní odběr, je povinna ve stanoveném rozsahu a četnosti kontrolovat, zda hygienické limity ukazatelů jsou dodrženy a o kontrole musí vést protokol. Ve stanoveném rozsahu jsou uvedené osoby též povinny zajistit kontrolu pitné vody v akreditované nebo autorizované laboratoři. Zákon o ochraně veřejného zdraví připouští i možnost, aby příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povolil užití vody, která nesplňuje hygienické limity ukazatelů pitné vody. Toto povolení lze udělit pouze na žádost vlastníka či správce veřejného vodovodu, osoby, která označila veřejnou studnu jako zdroj pitné vody nebo osoby, jež je výrobcem pitné vody nebo zajišťuje její náhradní odběr. Povolení k užití takové vody se uděluje pouze na časově omezenou dobu. Orgán ochrany veřejného zdraví povolení k užití vody, která nesplňuje hygienické limity ukazatelů pitné vody, vydá, jestliže zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a nebude ohroženo veřejné zdraví. Toto povolení však nelze udělit, pokud nedodržení hygienického limitu kteréhokoli ukazatele trvalo v posledním roce v součtu déle než 30 dní nebo jde-li o ukazatele s nejvyšší meznou hodnotou nebo meznou hodnotou referenčního rizika a závadu nelze odstranit do 30 dnů. zdroj: epravo.cz