Aktuálním a velmi zajímavým architektonickým projektem, který navštívíme dnes, je Aréna Holešovice, jinak přestavba holešovického pivovaru na moderní polyfunkční objekt. Volně tím navazujeme na díl věnovaný přestavbě nedaleké sýpky (článek zde) na loftové bydlení. Lokalita Autor: archiv Areál bývalého prvního měšťanského pivovaru v Holešovicích v Praze 7 se nachází v meandru řeky Vltavy, v prostoru dolních Holešovic. Tento prostor původního pivovaru se rozkládá na ploše přibližně o velikosti 2 - 3 městských bloků a tvoří přirozené zakončení městské třídy - ulice Komunardů. Zároveň prostorově propojuje obytnou blokovou zástavbu s původními průmyslovými a skladovacími areály podél meandru Vltavy. Areál je dostupný z ulic U Uranie, Na Maninách, U Průhonu a již zmíněnou ulicí Komunardů. Areál budov pivovaru představuje klasickou ukázku utilitárních staveb z konce 19. století. Ty byly vybavené moderním zařízením, které korespondovalo s neobyčejným rozmachem českého průmyslu v té době. Stylový ráz objektu je charakteristický pro historizující architekturu konce 19. století spojenou s principy romantismu, stavby pivovaru jsou tedy neseny v poněkud romantickém duchu, s tvaroslovím odvozeným od prvků gotiky a renesance. Slavnostní položení základního kamene se konalo 26. března 1896, první várka piva byla vyrobena 8. března 1897. Pivovar dnes Autor: archiv V roce 1997 tehdejší majitel, kterým byla společnost Pražské pivovary a.s., ukončil v rámci nové strategie po sto letech výrobu piva a rozhodl se původní První Měšťanský pivovar prodat. V roce 1998 byla podepsána opční smlouva s následným odkupem s developerskou společností CGI & Partners Holešovický pivovar s. r. o., která zahájila projektové práce na získání územního rozhodnutí pro výstavbu nového polyfunkčního areálu. O rok později přistoupil k projektu další developer: společnost Agana a. s. Následně pak, zhruba po osmiměsíčním jednání s ING Real Estate Development International B.V., holandskou developerskou společností, která je součástí velké finanční skupiny ING Group, byla založena účelová joint venture společnost Arena Real Estate Development a.s., která areál odkoupila a stala se nositelem nového projektu. V roce 2002 na základě dohody odkoupila ING Real Estate Development International B.V. obchodní podíl v Arena Real Estate Development, a.s. od CGI & Partners Holešovický pivovar, s. r. o. a stala se tak stoprocentním vlastníkem společnosti i projektu. Koncepce přeměny areálu Autor: archiv Záměrem developera je vytvořit v areálu původního pivovaru multifunkční městské centrum. Jedná se vlastně o navrácení funkcí města do jeho území tak, aby se v části historicky, industriálně, urbanizovaném prostoru mohl úspěšně rozvinout život města s jeho současnými nároky a požadavky. Koncept se snaží maximálně o využití takových kvalit místa jako je poloha – dopravní obslužnost, genius loci původních industriálních objektů a v neposlední řadě i stabilizovaná společenská struktura lokality. Koncept projektu byl připravován ve spolupráci se světovými architekty, se kterými developer úspěšně realizoval jiné objekty v Praze, Frankem O. Gherym autorem Tančícího domu, a Jeanem Nouvelem, autorem Zlatého anděla. Za českou stranu se na koncepci podíleli současní projektanti – firma CMC architects. Využití bohatých zkušeností developera a mezinárodního pohledu architektů vedlo ke stanovení velmi zajímavé koncepce areálu, kterou je kombinace ploch pro práci (kancelářské plochy), ploch pro bydlení (lofty, byty) i ploch pro zábavu (obchodní plochy, restaurace). Celý projekt byl rozdělen do dvou, po sobě následujících etap. Etapa 1 Autor: archiv Využívá rekonstruované stávající památkově chráněné průmyslové objekty a okolní plochy. Dostavuje volná nároží areálu novými moderními objekty, které se měřítkem přizpůsobují stávajícím, dominujícím objektům. Původní i nově vnikající plochy mezi objekty uvnitř areálu budou tvořit náměstí, pěší promenády a plochy pro parkování v zeleni. Nejcharakterističtější budova – objekt B bývalé sladovny při ulici Komunardů je určen v úrovni přízemí a v části suterénu pro komerční využití – plochy pro restaurace, kavárny, supermarket a obchodní plochy. Vyšší podlaží budou využita jako kanceláře. Objekt původních spilek bude v úrovni sníženého přízemí sloužit pro obchodní plochy, vyšší patra jsou využita pro bydlení loftového typu. Nově budované objekty D a E v jihozápadním a jihovýchodním nároží areálu jsou plánovány jako třípatrové objekty v přízemí s komerčními plochami, v patrech s prostory pro kanceláře. Budova A, původně sládkova vila, bude pro svůj charakter využita jako kanceláře. Termíny dokončení objektů jsou různé, jako první bude dokončen objekt B na jaře příštího roku. Celá etapa 1 má být dokončena v první polovině roku 2005. Etapa druhá Autor: archiv Je plánována v severní, nezastavěné části areálu a má podle slov developerů obsahovat nové moderní objekty pro bydlení a kanceláře. V přízemí nových objektů vzniknou také komerční plochy tak, aby byly oživeny pěší trasy se zelení propojující skrz areál ostatní části města – jednotlivé ulice a revitalizované průmyslové areály podél řeky. V podzemních podlažích bude vybudováno kapacitní parkoviště. Výstavba druhé etapy bude následovat po etapě první a developer předpokládá její dokončení ve druhé polovině 2006. O projektu Koncepce areálu je v souladu s Územním plánem Hlavního města Prahy, v současnosti je pro celý areál vydané a platné územní rozhodnutí a stavební povolení na připojení a realizaci rekonstrukce objektu B. Pro ostatní objekty etapy 1 je rozpracována projektová dokumentace. Dle vydaných povolení bylo v dubnu tohoto roku započato s rekonstrukcí objektu B bývalé sladovny. Hlavním přínosem pro Prahu 7 je především změna funkce areálu. V dnešní době, kdy město expandovalo do hranic nesrovnatelných s dobou výstavby areálu, je neúnosné, aby existovala výroba de facto ve středu města. První takové centrum vzniklo na Smíchově - čtvrti z 19. století. Projekt Aréna A7 představuje tak jeden z dalších celkově nově využitých a citlivě revitalizovaných průmyslových areálů. Zároveň lze projekt rekonverze bývalého Holešovického pivovaru považovat za jeden z hlavních Autor: archiv iniciačních projektů rozvoje v této části Prahy, kdy projekt by měl být stavebním kamenem dalšího rozvoje čtvrti a přeměny