Cílem knihy je seznámit čtenáře se současnými trendy navrhování plochých střešních plášťů. Publikace se zabývá komplexním řešením všech konstrukčních variant plochých střech a je členěna do osmnácti kapitol.Úvodní část přibližuje historický vývoj plochých střech a vysvětluje základní pojmy z oblasti konstrukcí plochých střech. Několik následujících kapitol pojednává o vnějších a vnitřních vlivech a základních normových požadavcích, které ovlivňují návrh střešních plášťů. Samostatně jsou popsána kritéria a požadavky pro navrhování střech z hledisek: tepelně technického posouzení, stavební akustiky, denního osvětlení, požární bezpečnosti, zatížení větrem, statického návrhu, návrhu odvodnění.

V dalších kapitolách jsou podrobně uvedeny konstrukční varianty plochých střech jednoplášťových, víceplášťových, provozních a lehkých. Samostatná kapitola je věnována rozboru vlastností a funkcí jednotlivých vrstev plochých střešních plášťů (hydroizolační, tepelně izolační, spádové, expanzní, parotěsné a pojistné, ochranné, dilatační a separační, stabilizační, kotevním prvkům, kompletačním prvkům, vtokům a světlíkům).Kniha se rovněž zabývá příčinami a řešením nejčastějších vad a poruch plochých střešních plášťů včetně doporučení jak jim předcházet.Publikace je určena odborníkům a projektantům, kteří navrhují komplexní konstrukce, posluchačům vysokých škol a odborné veřejnosti.

Ploché střechy / Lenka Hanzalová, Šárka Šilarová a kolektivForm. B 5, váz., str. 328, cena 420 Kč

Zdroj: ČKAIT / var