Dům bez formalit, plot s dokumentací a projektem

Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., který vstoupil v platnost 1. ledna 2007 a nahradil zákon č. 50/1976 Sb., alespoň v některých ohledech sice zjednodušil vybudování rodinných domů a jiných staveb, ovšem pokud jde o plot, jeho stavbu naopak značně zkomplikoval. Samozřejmě platí, že postavení plotu není zcela okrajovou záležitostí, jestliže ho netvoří pouze pletivo natažené mezi dřevěnými sloupky. Ovšem zde zavedl zákon mnohem přísnější nařízení než v případě stavby celého rodinného domu. Víceméně bez problémů bylo možno postavit pouze plot do výšky 1,8 m, který nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím, zde nebylo potřebné stavební povolení ani ohlášení. Plot bylo možné postavit jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Stavba mohla být navíc provedena svépomocí, pokud stavebník zajistil stavební dozor. Jinak tomu ovšem bylo u stavby plotů do výšky 180 cm, hraničících s veřejným prostranstvím nebo veřejnou pozemní komunikací, a také všech plotů vyšších. Zde vyžadovaly úřady zpracování projektové dokumentace oprávněnou autorizovanou osobou, vydání územního rozhodnutí pro umístění plotu a následně také stavebního povolení. A ačkoli si stavebník mohl například i celý rodinný dům postavit pouze na základě ohlášení a svépomocí, samostatně stavěný plot těchto parametrů směla provádět pouze odborná firma podle projektové dokumentace zpracované profesionálním autorizovaným projektantem. Za všechna příslušná rozhodnutí bylo také nutné zaplatit správní poplatky. Zadarmo nebylo ani zpracování dokumentace a realizace stavební firmou.

Ploty bez bariér

Novela výše uvedeného zákona č. 183/2006 Sb. z poloviny loňského roku tento předpis odstraňuje. Dnem 3. června 2008 totiž nabyl účinnosti zákon č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/20056 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. Tato takzvaná „malá novela“ stavebního zákona přinesla především úlevu pro malé stavebníky, týkající se právě výstavby plotů. Tuto problematiku zjednodušila novela natolik, že nadále je pro umístění a realizaci jakéhokoliv oplocení, tedy i plotů nad 1,8 m nebo plotů hraničících s veřejným prostranstvím a veřejnou pozemní komunikací, nutný pouze územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí o umístění stavby, a nadále se již nevyžaduje ohlášení či stavební povolení. Stavba plotu tedy již není noční můrou každého stavebníka, úprava ovšem uvolnila podmínky natolik, že na výšce plotu nebo zdi nezáleží již vůbec, což nemusí být vždy zcela optimální.

-Dana D. Daňková-Foto: www.prodimedia.cz