Stavební zákon z roku 2018 významně zjednodušil podmínky pro tzv. drobné stavby, a to včetně plotů. Obecně platí, že stavba oplocení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Vyplňovat žádný formulář není třeba a fáze stavebního řízení tak zcela odpadá, a to i v případě stavby plotu mezi sousedy. To stejné platí pro opravu plotu, kterou stavební zákon nijak neupravuje – ovšem pod podmínkou zachování původních vlastností plotu – zejména výšky. Idylu ovšem „ředí“ hned několik výjimek. Takže bez povolení můžete stavět svojí lineální stavbu neboli plot, pokud se vás netýká některý z následujících případů:

  1. Jestli je celková výška plotu vyšší než 2 metry, anebo je opěrná zeď plotu vyšší než 1 metr, musíte nadále od stavebního úřadu územní souhlas získat.
  2. Pokud pozemek, který chcete oplotit, hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či s veřejným prostranstvím, rovněž potřebujete od stavebního úřadu územní souhlas. Pozor – tato povinnost se vztahuje i na pozemky hraničící s chodníkem, který je také komunikací.
  3. Může nastat situace, že pozemek je součástí památkové zóny, proto je vhodné si tuto náležitost ověřit v katastru nemovitostí. Pak se na vás vztahuje povinnost stavbu plotu projednat s orgánem památkové péče.
  4. V případě oplocení pozemku v nezastavěném území, je majitel povinen od stavebního úřadu územní souhlas získat. Je velmi pravděpodobné, že v tomto případě bude úřad vyžadovat i vyjádření oboru životního prostředí.
  5. Jestliže před stavbou plotu zjistíte v místě přítomnost inženýrských sítí, musíte stavebnímu úřadu kromě oznámení dodat jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy. Potřebné jsou také stanoviska dotčených vlastníků technické infrastruktury.
  6. Pokud se jedná o Prahu, obecně ale důrazně lze doporučit nestavět plot bez konzultace s odborníkem či se stavebním úřadem.

Pokud se tedy na vás vztahuje některá z výše uvedených výjimek, územnímu řízení se nevyhnete. Pak musíte oficiálně zažádat stavební úřad o územní souhlas a mimo jiné k žádosti dodat souhlas sousedů, a v případě potřeby i závazná stanoviska dotčených orgánů, a to dle podmínek jednotlivých výjimek vyjmenovaných výše.

Zdroj: ČSN, Stavební zákon,