Dnes již český trh disponuje velkou nabídkou plynových spotřebičů všech možných typů. Při jejich výběru se kolikrát setkáváme s termíny, které nám nic neříkají a přitom mohou být důležitou podmínkou pro úspěšnou instalaci. Pomoci může náš přehled spotřebičů, potřebné pojmy jsou vysvětleny v textu. Základní typy vytápění lokální vytápění – zdroj tepla je umístěn přímo ve vytápěné místnosti. Jím vyrobené teplo je přímo předáváno vytápěnému prostoru. ústřední a etážové vytápění – zdroj tepla (kotel) ohřívá teplonosné medium(topnou vodu), která předává teplo vytápěným místnostem pomocí systému radiátorů, konvektorů nebo podlahového topení. Etážové vytápění znamená, že každé patro má svůj vlastní zdroj tepla. centrální zásobení teplem CZT – teplo je vyráběno v teplárnách nebo blokových kotelnách. Distribuci pro konečného spotřebitele zajišťují tak zvané předávací a výměníkové stanice, které rozdělují topnou vodu do jednotlivých topných okruhů. Zdroje tepla pro ústřední vytápění Základní dělení je na kotle stacionární a závěsné. Aplikace jednotlivého typu je závislá na několika faktorech. Prioritou je úvaha, na jakou otopnou soustavu je hodláme připojit. Závěsné kotle – v kompaktním provedení poskytují zdroj tepla se všemi potřebnými součástmi jako expanzní nádrž, oběhové čerpadlo, různé ventily a měřáky. Vzhledem k požadavkům na nízkou hmotnost, kompaktní rozměry a funkci „kotelny v jednom“ je závěsný kotel koncipován jako průtokový ohřívač topné vody. Obsah vody ve výměníku tepla se pohybuje na desetině obsahu kotlových těles stacionárních kotlů. Díky tomu jsou závěsné kotle výbornou volbou do soustav s nuceným oběhem a nízkým objemem teplonosného média. Vynikající vlastnost nízkoobjemových soustav je rychlá reakce na potřeby tepla, vytopení a ohřev topné vody je záležitost vskutku několika minut. Díky malému objemu kotlového výměníku je možné pružně reagovat na okamžitou potřebu tepla. Mnohokrát zmiňovaná poruchovost je dána připojením závěsných kotlů k otopné soustavě, která je svým nízkým hmotnostní tokem příčinou přehřívání topné vody ve výměníku a přitom nízké teploty na zpátečce, příliš velký průtok vede k častému spínání kotle, pro užití nízkých objemů topné vody ostatně hovoří i objem zabudované expanzní nádoby, který je nutné při větším objemu doplnit externím expanzomatem. V současnosti je častý termín modulovaný výkon nebo plynulá modulace výkonu. Takový hořák dokáže za stabilní účinnosti regulovat svůj výkon od 30-100 % výkonu jmenovitého. Díky konstrukci výměníku tepla a jeho nízké tepelné setrvačnosti lze plynule měnit teplotu topné vody v závislosti na aktuální potřebě tepla. Stacionární kotle – jejich název, rozměry a hmotnost je určují pro umístění na podlaze. Jejich srdcem bývá objemné kotlové těleso z ocele nebo litiny. Litinové těleso je z hlediska tepelné techniky skutečně nesmrtelné. Objem vody v něm je až 10x větší než v závěsném kotli stejného výkonu. Těžké kotlové těleso má velkou tepelnou setrvačnost. Takových kotlů užijeme v soustavách s velkým objemem topné vody a menším hmotnostním tokem. Mnoho výrobců nabízí kompletní vybavení jako oběhové čerpadlo nebo napouštěcí ventil jako součást standardního provedení. Expanzomat není součástí kotle, pro soustavy vytápěné stacionárním kotlem se jeho objem pohybuje kolem 20 litrů a výše. Cena kvalitního expanzomatu 20 litrů je kolem 1000,- Kč. Kvůli tomu skutečně není nutné prodražovat konstrukci kotle. Ohřev TUV – primární palivo zemní plyn Průtočný ohřev je považován za nejvíce hygienický, množství ohřáté vody se řídí její okamžitou potřebou. Při požadavku na TUV je kotel spínán.Technické řešení je dvojí

  • vedení TUV prochází výměníkem topné vody, lze popsat jako trubka v trubce. Při požadavku na TUV kotel spíná a zahřívá výměník topné vody. Otevřením kohoutku teplé vody dochází k pohybu studené vody a jejímu ohřevu
  • při požadavku na dodávku TUV kotel spíná a ohřívá topnou vodu. Ta je místo do topného okruhu přesměrována do tzv. sekundárního výměníku, který zajišťuje tepelnou výměnu a odděluje okruh topné a teplé užitkové vody.
  • Využití průtokového ohřevu TUV vyžaduje určitý minimální výkon zhruba 18 kW a výše. Prioritní úlohou kotle je však dodávka tepla a všeobecně se doporučuje dimenzování na 90 – 95 % potřeby tepla pro objekt. Pokud je tepelná potřeba budovy max. 10 kW, je lepší zvolit kotel s modulovaným výkonem např. 4 – 12 kW a ohřev TUV řešit samostatně pomocí přímotopných zásobníků nebo samostatných průtokových ohřívačů tzv. „karem“. Výhodou takové instalace je hospodárné využití energie plynu na relevantních místech a vysoký stupeň normovaného využití za topnou sezonu. přímotopné zásobníky – zásobník o požadovaném objemu TUV je přímo zahříván plynovým topným tělesem nepřímotopné zásobníky – zásobník o požadovaném objemu TUV. Při požadavku na ohřev je do výměníku tepla (nejčastěji spirálový „had“) uvnitř zásobníku přesměrována topná voda, zahřívající TUV Faktorů pro volbu stylu ohřevu TUV je několik, ten základní spočívá v požadavku na výkon. Dobře zateplené nebo malé vytápěné prostory mívají tepelnou ztrátu nižší než 10 kW. Není nutné instalovat předimenzovaný kotel, častým spínáním by se snižovala jeho životnost. Efektivní průtočný ohřev ale vyžaduje výkon od 18 kW a výše. V takové situaci proto raději volíme nepřímotopný zásobník ve spojení s kotlem. Pokud chceme z různých důvodů přípravu TUV úplně oddělit od vytápění, můžeme zvolit přímotopný zásobník nebo průtokový ohřívač TUV. Zde je pak nutné zohlednit následující: přímotopný zásobník – s ohledem na svůj objem vyžaduje více prostoru, při prodlevách používání TUV dochází k opakovanému ohřevu a plýtvání plynem, ve spotřebě jsme limitováni objemem zásobníku,naproti tomu garantuje stabilní teplotu TUV, dokáže jednorázově pokrýt vysokou potřebu TUV průtokový ohřívač – množství TUV o požadované teplotě je limitováno výkonem ohřívače, nad jistou mez průtoky již není schopen ohřevu na požadovanou teplotu, naproti tomu však nejsme omezeni množstvím moderní regulace umožňují snadné nastavení výstupní teploty TUV, teplá voda je kdykoliv k dispozici Tato zařízení je vhodné zvažovat zejména ve spojení se stacionárními kotli větších výkonů, umožníme tak letní odstávku kotle a hospodárněji využíváme energii plynu. -Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-
    www.ceskaenergetika.com epz@ceskaenergetika.com"