U každé smlouvy o dílo tvoří tu nejpodstatnější část dohoda o ceně. Ceny jsou ve stavebnictví smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhlášky č.580/1990 Sb., kterou se zákon o cenách provádí. Především však záleží na smluvních stranách, na jaké ceně se dohodnou - jakou dohodu o ceně uzavřou. Výše stavebního díla je omezena jen nepřímo. Ve smlouvě je vždy vhodné uvést cenovou úroveň dohodnuté ceny. Podepisuje-li investor smlouvu s jediným partnerem, který pro něj zajistí všechny služby a dodávku zboží, pak cena zahrnuje všechny investorovi náklady a výdaje, které souvisejí s pořízením stavebního díla. Taková cena bývá sestavena skladebně. Struktura není předepsána,ale přesto se můžeme setkat s určitým členěním, které se zachovalo z let minulých, s členěním do tzv. hlav souhrnného rozpočtu podle již zrušené vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb. Pokud však investor uzavře smlouvu s více partnery, bude tomu odpovídat i struktura dohodnutých cen.