Státní fond životního prostředí finančně přímo podporuje využívání environmentálně šetrných způsobů hospodaření s energií, kterým vytápění peletkami rozhodně je. Ten, kdo instaluje kotel na spalování dřevních peletek, může od fondu obdržet dotaci ve výši 30 procent investičních nákladů do maximální výše 50 tisíc Kč. Žádosti přijímají krajská pracoviště SFŽP od 1. dubna 2004. V příštím vydání časopisu Energie pro Život Vás budeme informovat o náležitostech žádosti a postupu jejího vyplnění. Zákony aneb co se na nás chystá Jak jste jistě zaznamenali, v současné době probíhají jednání o aktualizaci státní energetické koncepce, zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a dalších souvisejících nařízení. Proč se o tom zmiňujeme v souvislosti s peletkovým vytápěním? Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie Předně, návrh zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie předkládá kromě jiného následující opatření, které se dotkne nové výstavby a rekonstrukcí, která je alespoň z 50 % financována z veřejných rozpočtů. V takovém případě je stavebník povinen zajistit, aby alespoň 20 % z celkové roční spotřeby tepelné energie pocházelo z obnovitelných zdrojů energie, kterými jsou samozřejmě také dřevní peletky. Tuto povinnost má také stavebník, který zásadním způsobem rekonstruuje technologii, která má vliv na výrobu tepla. Tuto povinnost stavebníci nemají v případech: roční měrná spotřeba tepla činní méně než 50 kWh/m2 ročně – tzv. nízkoenergetické domy objekt je připojen na tepelný rozvod energetický audit prokáže, že plnění povinnosti by znamenalo zvýšení nákladů na zajištění dodávky tepla o více než 50 % Co to znamená v konkrétních případech? V případech výstavby objektů (např. obecních) a nebo náhrady zdrojů tepla již stavebník nebude uvažovat o ekonomické výhodnosti jednotlivých paliv, ale o tom jak splnit povinnost minimálního podílu 20 % obnovitelné energie na celkové spotřebě tepla. Hranice 50 % ekonomické přijatelnosti je skutečně vysoká, ale zase na druhou stranu otevírá široký prostor pro využití ekologických a životnímu prostředí prospěšných technologií jako jsou právě peletové kotle, kotle na spalování biomasy, tepelná čerpadla a nebo zařízení se slunečními kolektory. Ekologická daňová reforma Dalším, neméně významným zásahem do ceny energií, je záměr provedení tzv. ekologické daňové reformy. Navrhovaným termínem zahájení je rok 2005. I když je stále brzy na konečná stanoviska, považujeme za vhodné přinést vám alespoň základní informace, co se na nás chystá. Rozhodně doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádků, neboť přinesou užitečné informace pro vaše budoucí rozhodování. Princip Daně jsou jedním ze základních a také nejúčinnějších ekonomických nástrojů. Využíváním fosilních paliv dochází k poškozování či ovlivňování životního prostředí. Bohužel, náklady na nápravu tohoto stavu nese obvykle někdo úplně jiný, než ten, kdo je způsobuje. A to samozřejmě na všech úrovních, od spalování fosilních paliv v obcích, kde jsou pak následně občané obtěžováni zápachem a dýmem a ohrožováni jedovatými látkami, až po úroveň nejvyšší, kterou jsou velká energetická zařízení. Laicky řečeno, z hlediska životního prostředí je nesprávné, aby občané provozující čisté technologie a investující nemalé náklady do takových zařízení byli znevýhodňováni proti těm, kteří využívají „nečisté“ technologie a ještě na tom ušetří. Cíle Cílem ekologické daňové reformy je náprava tohoto stavu a ekonomické znevýhodnění levnějších, ale neekologických paliv. Ekologická daňová reforma zvyšuje provozní náklady zařízení využívajících neobnovitelné zdroje energie. Tím jsou ekonomicky zvýhodněna investičně nákladnější environmentálně šetrnější zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Důsledkem realizace této reformy tedy je v energetice využívání potenciálu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie a v dopravě snižování spotřeby vozidel a náhrady fosilních paliv obnovitelnými zdroji a vodíkem. Obnovitelné zdroje energie, tedy i pelety, ekologické dani nepodléhají. DPH – znevýhodnění Bohužel, nově přijatá novela zákona o dani z přidané hodnoty (zák. č. 588/1992 Sb.) tomu nenasvědčuje, neboť pelety byly vyškrtnuty ze seznamu výrobků s nižší sazbou DPH 5 % a od 1. ledna roku 2004 je u pelet DPH 22 %. Protože toto opatření a i některé další kroky našich zákonodárců nejsou v souladu s rozvojem vyššího využívání obnovitelných zdrojů energií, měli bychom rozhodně protestovat a nenechat toto jejich ignoranství bez povšimnutí. Orientační hodnoty Níže uvedené hodnoty je nutno chápat pouze jako ideové. Návrhy předpokládají postupné zavádění ekologické daně do roku 2010, v následujícím období se daň navyšuje ročně. Informativní hodnoty uvažované ekologické daně (pramen: Enviros o.p.s.)

PalivoDaň 2010
Hnědé uhlí tříděné25 %
Nafta12 %
Zemní plyn7,5 %
Benzín12 %
Lehké topné oleje12 %

-Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-


www.ceskaenergetika.com [email protected]"