Na počátku letošního roku se změnily podmínky kontroly komínů. Kontrola spalinové cesty (a k ní vydaná „Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty“) se stala povinnou podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti. Každý majitel komína připojeného na funkční kotel nebo kamna musí nechat zkontrolovat každý funkční komín jednou ročně. Kominík poté vydá „Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty“, která má platnost právě jeden rok. Důležité je, že se nesmí v hovoru s kominíkem zaměnit slovo revize a kontrola. Jde o dva rozdílné úkony s různou frekvencí a jinak honorované.

Revize spalinových cest se provádí v podstatě jen jednou za život komína a to při jeho stavbě (stavbě domu). Následně pak jen ve zvláštních případech: při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, dále při komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revizi provádí osoba s osvědčením revizního technika.

Kontrola spalinových cest je naproti tomu předepsána od počátku roku 2011 jednou ročně a může ji provádět kominík s živnostenským listem v oboru Kominictví (nemusí to být tedy revizní technik!).

Další úkon je čistění komína, což můžeme dělat sami a zkontroluje to potom kominík při roční kontrole spalinových cest.

Kontrolu spalinové cesty provádí jednou ročně odborně způsobilá osoba kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika.

Zásady při jednání s kominíky

  1. Důrazně se doporučuje kominíka zkontrolovat – zapsat si jeho IČO, protože se pohybuje mnoho falešných kominíků nabízejících tyto služby a inkasujících finance. Dát pozor je také třeba právě na záměnu termínů revize a kontrola – protože i toho nepoctivci zneužívají a nabízejí na svých stránkách třeba doslovně „kontrolu spalinové cesty (tj. revizi komína)“. Jak bylo řečeno, mezi těmito dvěma úkony není rovnítko. Samozřejmě pak si dají zaplatit za revizi, nikoliv za kontrolu (revize je asi dvakrát dražší).
  2. Druhou zásadou by mělo být domluvit cenu předem. Cena této služby je smluvní! Doporučená cena neexistuje. Kominík ji stanoví podle stavu komína a musí si ji obhájit. Vědět ji jako zákazníci musíte předem.

Kde hledat závazné a nezkreslené informace

Pokud má někdo pochybnosti zda a kdy volat kominíka (a kterého), může nahlédnout do sbírky zákonů, kde najdeme celé znění aktualizované změny http://www.mvcr.cz/soubor/sb034-10-pdf.aspx. Protože pro laiky může být lehké zaměnit výrazy revize a kontrola nehledě na další nuance, lze jen doporučit načerpat informace výhradně na stránkách Společenstva www.skcr.cz, kde jsou k dispozici zevrubné informace a obsáhlé komentáře.

Na webu Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz jsou seznamy členů Společenstva – odborně způsobilých osob , kteří mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydané SK ČR a IVBP Brno, osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů anebo osvědčení Hospodářské komory ČR o národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák. č.179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Členové Společenstva kominíků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, v kterých kromě jména,adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem.

Čistit můžeme komíny sami

Čistit komín můžeme nyní sami (3x ročně), nemusíme objednat kominíka. Podmínkou je jen, že to fyzicky zvládneme, máme náčiní, jsme zruční a a máme bezpečný přístup do komína (je to povoleno ale jen u domů vytápěných pevnými palivy). Kominík potom po nás při kontrole spalinových cest zkontroluje, jestli jsme komín vyčistili správně.

  • Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty vydá kominík a platí jeden rok
  • Oba dokumenty - Revizní zpráva a současně Zpráva o o kontrole a čištění spalinové cesty jsou důležité v případě nehody pro hasiče i pojišťovnu.
  • Kdo potvrzení bude mít prošlé nebo žádné, nemusí dostat proplacenou škodu od pojišťovny v případě pojistné události.
  • Kontrolu spalinových cest (komína) objednejte za hezkého počasí v létě nebo na podzim
  • Čištění komína provádějte ještě před topnou sezónou
  • Komíny připojené ke kamnům na pevná paliva můžete čistit sami (3x ročně)