Na každú domácnosť číhajú rôzne pohromy, ktoré môžu narušiť pokojný rodinný život. Môžu vás napríklad „nepríjemne prekvapiť“ neplánované výdavky spojené s vodou, ktorá vytiekla z vodovodných zariadení, ale stávajú sa aj horšie udalosti, na ktoré človek nerád čo i len pomyslí – vlámanie, povodeň, požiar... Na váš majetok číha mnoho rôznych nebezpečenstiev, preto je okrem kvalitných zámkov či elektronických zabezpečovacích systémov súčasťou predvídavej ochrany domácnosti aj poistenie. Poistenie domácnosti (poisťovne ho poskytujú pod rôznymi názvami) sa vzťahuje na veci vo vlastníctve poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti, a ktoré tvoria zariadenie domácnosti a slúžia jej prevádzke, alebo slúžia na uspokojovanie osobných potrieb. Pritom miestom, kde došlo k ich poškodeniu, nemusí byť priamo domácnosť. Ak máte garáž, dielňu alebo podobný nebytový priestor v tej istej obci, hoci aj mimo budovy, v ktorej sa nachádza váš byt, môže sa poistenie vzťahovať aj na veci uložené v týchto priestoroch (samozrejme musia byť tiež vhodne zabezpečené). Poistený môže byť vlastník bytu či nájomca bytu, ale aj podnájomník bytu alebo jeho časti. Poistený má možnosť vybrať si, čo všetko si chce poistiť. Rôzne poisťovne používajú rôzne spôsoby rozdelenia vecí do skupín, napr. systém základného poistenia a rôznych pripoistení, alebo tzv. stavebnicový systém – na čo všetko z vašej domácnosti sa poistenie vzťahuje, musí byť stanovené v poistnej zmluve. Taktiež je potrebné si všímať, proti akým rizikám budú veci v domácnosti poistené a samozrejme, poistený musí stanoviť, aká bude výška poistnej sumy, teda aká maximálna suma mu bude vyplatená v prípade poistnej udalosti. Najmä od tejto sumy sa potom odvíja výška poistného, teda peniaze, ktoré budete musieť pravidelne platiť poisťovni za jej službu. Čo všetko si v domácnosti možno poistiť Predmetom poistenia je zariadenie domácnosti používané na jej prevádzku a veci slúžiace potrebám členov domácnosti, teda hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou domácnosti. Aby ste presne vedeli, na čo sa vaše poistenie vzťahuje, treba si pozorne prečítať podmienky poistenia. Bežne možno poistiť nábytok a zariadenie bytu a tiež veci na osobnú potrebu, vrátane detských kočíkov, bicyklov, malých športových plavidiel (napr. kanoe, kajaky, windsurfingy a pod.) a ostatných vecí slúžiacich na záľuby – napr. hudobné nástroje, fotoprístroje, stroje a strojové zariadenia, osobné počítače a ich súčasti a tiež domáce a drobné zvieratá vrátane krmiva (pokiaľ nejde o zvieratá chované na poľnohospodárske a podnikateľské účely). Taktiež možno poistiť elektroniku, anténe systémy a stavebné súčasti budovy zaobstarané poisteným na vlastné náklady. Poistenie automatickej práčky, strojov, strojových zariadení a domácich elektrospotrebičov väčšinou nebýva súčasťou základného poistenia a je potrebné ho dojednať osobitne. Poistenie sa môže vzťahovať aj na peniaze v hotovosti, starožitnosti, klenoty, zbierky a cennosti (predmety z drahých kovov, mince a medaile, kožuchy, umelecké predmety a plastiky, poštové známky atď.). Najmä ak sa vo vašej domácnosti nachádzajú umelecké predmety, cennosti či elektronika vysokej hodnoty, treba si všímať maximálnu poistnú sumu a prípadne dohodnúť pripoistenie vecí, ktorých hodnota je vyššia ako maximálne poistné plnenie, ktoré by bolo vyplatené zo základného poistenia, alebo si veci mimoriadnej hodnoty poistiť osobitne. Niektoré poisťovne kryjú v rámci poistného plnenia aj náklady na odstránenie škôd po poistnej udalosti vrátane náhradného ubytovania, odpratania poškodených zvyškov, dopravu poškodených vecí za účelom opravy, výmenu zámkov, primerané náhradné ubytovanie poistených osôb, ak sa byt stal neobývateľným. Poistením môžu byť kryté aj náklady vynaložené na opatrenia slúžiace k odvráteniu bezprostredne hroziacej škody či zmiernenie následkov škody. -las-