Poistenie domácnosti sa väčšinou vzťahuje na prípady poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, vodou z vodovodných zariadení, a tiež na krádež vlámaním alebo lúpež. Odškodnenie sa poskytuje za poistené veci, ktoré boli poškodené, zničené alebo stratené v dôsledku požiaru, výbuchu, blesku, pádu lietadla, povodne alebo záplavy, víchrice, krupobitia, poklesu pôdy a zemetrasenia, zosúvania alebo zrútenia lavín, pádom stromov alebo stožiarov, a tiež za veci poškodené či zničené vodou unikajúcou z vodovodných zariadení (vodovodného systému, teplovodného alebo parného vykurovania, klimatizačných zariadení a solárnych vykurovacích zariadení). Poistenie samozrejme platí aj pre prípady krádeže vlámaním a lúpežného prepadnutia, vandalizmu v súvislosti s vlámaním či iného úmyselného poškodenia alebo zničenia veci treťou osobou. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia automatickej práčky, strojov, strojových zariadení a elektromotorov v domácich elektrospotrebičoch skratom je zväčša potrebné dojednať osobitne. Podmienky poistenia sa pri rôznych poisťovniach môžu mierne odlišovať, preto si pozorne preštudujte, proti akým rizikám bude zariadenie vašej domácnosti poistené, a prípadne si nechajte podrobne vysvetliť, čo presne ktorý z pojmov znamená. Aké sú nároky z poistenia Pri stanovovaní poistných podmienok je potrebné si všímať, či, a v ktorých prípadoch poisťovňa vyplatí náhradu škody v tzv. nových cenách (teda plnenie kryje kúpnu cenu nového zariadenia a vecí podobného druhu a kvality), alebo budú z poistenia za poškodenú, zničenú alebo ukradnutú poistenú vec uhradené primerané náklady na opravu alebo znovuzriadenie do výšky časovej ceny po odpočte amortizácie (stanovená býva maximálna cena v % z poistnej sumy). Maximálna suma, ktorú môžete dostať ako plnenie po poistnej udalosti sa nazýva poistná suma či poistná čiastka. Jej výšku si určíte pri dohadovaní poistných podmienok sami – najlepšie tak, aby bola postačujúca na znovuvybavenie domácnosti pri jej úplnom zničení. Od tejto sumy v podstatnej miere závisí aj výška poistného. Pri stanovovaní podmienok poistenia si možno tiež vybrať výšku spoluúčasti, teda váš podiel na poistnom plnení (v prípade poistnej udalosti vám bude vyplatená suma znížená o spoluúčasť). Čím vyššiu spoluúčasť si zvolíte, tým nižšie poistné budete platiť, avšak tým nižšie bude aj plnenie v prípade poistnej udalosti. -las-