Vnímání pojištění majetku jako zbytečnosti, jeho podpojištění, aby pojištění měsíčně moc nestálo, a domnění, že pojištění nemovitosti je stejné jako pojištění domácnosti, jsou tři základní a nejčastější chyby, o kterých jsme psali minule a kterých bychom se měli vyvarovat. Dnes v chybovém výčtu pokračujeme, abychom věděli, čemu se vyhnout...

Chyba č. 4: Podceňování aktualizace pojistných smluv

Lidé podceňují aktualizaci pojistných smluv, a to nejen v souvislosti s pojistnou částkou, ale i v případě změny údajů o pojistníkovi či způsobu platby. Polovina lidí se mylně domnívá, že změna osoby pojistníka (např. z důvodu úmrtí) nepředstavuje důvod pro aktualizaci pojistné smlouvy. Stejně tak 64 % respondentů mylně nepovažuje požadavek na změnu platby za údaj, který je nutný ve stávající smlouvě aktualizovat.

Jsou známy i takové případy, kdy pojištění majetku (nemovitosti či domácnosti) bylo sjednáno na osobu, která zemřela. V takových případech většinou pojištění zaniká (přesný zánik je však specifikován v konkrétních pojistných podmínkách). Dědici však dál platili pojistné, aniž by tuto skutečnost, jak jim ukládají podmínky pojistné smlouvy, oznámili pojišťovně a považovali sjednané pojištění za platné. V případě pojistné události je pak pojišťovna oprávněna nevyplatit žádné plnění, právě vzhledem k tomu, že smrtí původního pojistníka došlo k zániku původní smlouvy.

Chyba č. 5: Nepřečtení pojistných podmínek

Výsledky ankety České asociace pojišťoven ukázaly, že jen 34 % dotázaných si prostudovalo pojistné podmínky. 46 % respondentů četlo pojistné podmínky pouze zběžně. Zbývajících 20 % dotazovaných pojistné podmínky nečetlo vůbec nebo si to nevybavuje.

Skutečnost, že se člověk dostatečně neseznámí s pojistnými podmínkami, je závažnou chybou. Tito lidé pak často ani nevědí, co, jak a proti čemu jsou pojištěni. Stávají se případy, kdy lidé v zátopových oblastech z nevědomosti nejsou pojištěni proti povodni. Výsledný efekt „neznalosti“ pojistných podmínek se většinou projeví až při případné likvidaci škody. Klienti velice často uplatňují škody, na které nemají dle sjednaných pojistných podmínek nárok, a následně jsou velice rozhořčeni nad zamítavým výsledkem likvidace. A přitom stačí tak málo, při podpisu pojistné smlouvy je třeba se důkladně seznámit s podmínkami daného pojištění.

Chyba č. 6: Neuchování dokumentace k pojištěným předmětům

Jen necelá čtvrtina oslovených si uchovává dokumentaci k pojištěným předmětům. Naopak 26 % dotazovaných uvádí, že nemá dokumentaci k pojištěným předmětům vůbec.

Pojišťovny při likvidaci vyžadují (zejména u věcí vyšší hodnoty) doklady o nabytí s cenou a datem pořízení, důležitá je i fotodokumentace. Na věci umělecké hodnoty mohou být vyžadovány i znalecké posudky. V případě nedostatečné dokumentace má pojišťovna právo krátit pojistné plnění nebo nezdokumentovanou škodu neproplatit.

Dobře uzavřené pojištění majetku sice nezabrání tomu, aby pojištěného nepostihlo nic zlého, ale pomůže zmírnit finanční následky, pokud k takové situaci dojde. Ruku na srdce, opravdu jste pojištěni správně?

-Připraveno s Českou asociací pojišťoven-Foto: www.profimedia.cz