Porodné je jednorázově vyplácená sociální dávka, která je určena rodinám s nižšími příjmy. Peníze by vám měly usnadnit nákup věcí souvisejících s porodem a narozením dítěte.

Kdo může o porodné zažádat?

O porodné mohou žádat ženy, které porodily první nebo druhé (živé) dítě. Pokud matka zemře, může o dávku žádat také otec narozeného prvního nebo druhého (živého) dítěte. A to v případě, jestliže žena ke dni porodu splnila podmínky pro získání porodného, a ještě nebylo vyplaceno. O porodné si může zažádat i osoba, která si převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče místo jeho rodičů.

Víc o porodném zjistíte také v tomto videu:

Zdroj: Youtube

„Pro nárok na porodné se započítávají příjmy tzv. společně posuzovaných osob s tím, že tyto osoby jsou pro porodné v zásadě rodiče a nezletilé nezaopatřené děti. Pokud jsou rodiče rozvedeni, posuzuje se společně s dítětem ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno soudem do péče. Pokud jde o společnou či střídavou péči, pak je důležitá dohoda rodičů o tom, s kým má být dítě pro účely dávek posuzováno, tato dohoda může být každé čtvrtletí změněna. V případě, že by oprávněná osoba, tedy matka, která porodila a žádá o porodné, byla nezaopatřená a osamělá, pak by její rodiče byly posuzováni s ní, tedy jejich příjmy.“ (MPSV)

Jaké jsou podmínky pro získání porodného?

Nárok pro získání porodného vzniká dnem porodu dítěte – nebo dnem jeho převzetí do péče nahrazující péči rodičů. Den převzetí znamená den právní moci rozhodnutí soudu a převzetí dítěte do trvalé nahrazující péče.

Náš tip: K výpočtu nároku na porodné můžete použít online kalkulačku.

Nárok na porodné máte v případě převzetí dítěte do své péče i tehdy, pokud před převzetím vznikl nárok na porodné biologickým rodičům. Pokud bude dítě svěřeno do péče manželům, náleží porodné jen jednomu z nich podle toho, jak se dohodnou.

O dávku můžete žádat, pokud příjem společně posuzovaných osob v rozhodném období nepřevyšuje součin částky životního minima a koeficientu 2,7. Rozhodným obdobím je čtvrtletí před porodem – tedy před kalendářním čtvrtletím, v němž se dítě narodilo – nebo bylo převzato do péče.

Pokud žádáte o porodné pro třetí dítě, neuspějete. Kromě splnění podmínky nízkého příjmu musíte mít i trvalý pobyt v ČR.

Náš tip: Pokud čekáte dítě a partner s vámi ve společné domácnosti nežije, vyplňte dokument Vyloučení osoby z kruhu společně posuzovaných osob, aby se jeho příjem nepočítal.

S kým vším se počítá?

Jak jsme již řekli, nárok na porodné mají rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek součtu životního minima v rodině. O výši životního minima rozhoduje počet osob, které v domácnosti žijí, a součet všech jejich částek:

  • Jednotlivec: 4 860 Kč
  • První dospělý v rodině: 4 470 Kč
  • Druhý a každý dospělý v rodině: 4 040 Kč
  • Dítě do 6 let: 2 480 Kč
  • Dítě 6 až 15 let: 3 050 Kč
  • Dítě 15 až 26 let: 3 490 Kč

Konkrétní příklad: V rodině jsou 2 dospělí a čekají svoje první dítě. Součet životního minima bude 10 990 Kč. Z toho je 2,7násobek 29 673 Kč. To znamená, že pokud chcete porodné, celkový příjem v rodině nesmí být vyšší než uvedená částka.

Jaké příjmy se započítávají?

Při výpočtu musíte myslet na příjmy, jako jsou čistý příjem, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, ošetřovné, mateřská, důchody i některé sociální dávky. Nepočítá se rodičovský příspěvek a přídavky na děti.

Kdo nárok na porodné nemá?

Nárok na porodné nemá žena v případě, že jí před porodem nárok na porodné již 2krát vznikl. A to buď v případě, že si vzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nebo v případě, kdy jedno dítě porodila a druhé si vzala do nahrazující péče místo biologických rodičů. To stejné platí o nároku otce.

Jak se podává žádost o porodné?

K žádosti o porodné je nutné vyplnit tiskopis na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa bydliště oprávněné osoby – dítěte. K doložení budete potřebovat:

  • doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob za příslušné kalendářní čtvrtletí, nebo formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky,
  • doklad o výživném, pokud některá ze společně posuzovaných osob tento druh příjmu v rozhodném období pobírala,
  • v případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů, je třeba doložit rozhodnutí soudu s nabytím právní moci,
  • pro nezaopatřené dítě starší 15 let je třeba doložit potvrzení o nezaopatřenosti.

Žádost o porodné můžete podat na místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby. Žádost můžete podat osobně nebo na podatelnu kontaktního pracoviště, poštou, e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem, ale i datovou schránkou.

Jaká je výše porodného?

Výše porodného je 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Porodné se vyplácí na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Po schválení by mělo být vyplaceno do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne přiznání porodného.

Zdroj: uradprace.cz, pruvodce.gov.cz, mpsv.cz