V dnešní době bouřlivého rozvoje telekomunikací se občas majitelům pozemků stane, že přes jejich pozemek se přežene parta kopáčů, kteří za jeden den položí jakýsi kabel do země a zmizí. Většinou po nich zůstávají rozkopané chodníky a „zoraná“ pole či zahrady. Právní úprava platná do 1.7.2000 obsahovala úpravu využití pozemků pro telekomunikační účely. Z pohledu vlastníků pozemků však byla důležitá jedna skutečnost, a to § 18 zákona č. 110/1964, který rozšiřoval oprávnění a povinnosti, které měla organizace spojů i na právnické a fyzické osoby oprávněné zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení podle §§ 4 a 6 citovaného zákona. Důsledkem tohoto ustanovení bylo, že téměř každá telekomunikační společnost měla možnost využít poměrně rozsáhlých komplex práv k pozemkům. Stávající právní úprava zúžila okruh osob oprávněných k činnostem na cizích pozemcích. Pouze držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a držitel osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení jsou ve veřejném zájmu oprávněni: a) zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, telefonní budky pro veřejné telefonní automaty, přetínat tyto pozemky vodiči a umísťovat v nich vedení telekomunikační sítě, b) po dohodě s vlastníkem budovy zřizovat a provozovat v cizích budovách vnitřní telekomunikační rozvody, koncové body telekomunikační sítě, přípojná telekomunikační vedení pro veřejné telefonní automaty a telekomunikační zařízení veřejné telekomunikační sítě, c) v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačních vedení a zařízení umístěných na cizích nemovitostech v souvislosti s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b), d) v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačních vedení a zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem. Jedná se o konečný výčet jak osob oprávněných tak co rozsahu jejich oprávnění. Novou právní úpravou byla opuštěna jakási bezbřehost práv telekomunikačních společností a pouze pro držitele dvou taxativně vymezených licencí jsou stanovena oprávněn, ale i povinnost i k pozemků resp. nemovitostem ve vlastnictví třetích osob. V souvislosti s pozemky a podzemími vedeními ještě připomínám jedno přechodné ustanovení z.č. 151/2000 Sb. telekomunikačního zákona, který stanoví, že vlastníci podzemních vedení telekomunikační sítě jsou povinni předložit nejpozději ve lhůtě do 5 let od 1.7.2000 katastru nemovitostí České republiky návrh na záznam věcných břemen vzniklých před účinností tohoto zákona vztahujících se k pozemkům.