Co se skrývá pod pojmem stavebního pozemku? Při rozboru jeho pojmu se musí vycházet ze stavebního zákona (č. 344/1992) a z předpisů vydaných na vykonávání tohoto zákona. Pozemky určené na zastavění musí svými vlastnostmi, zejména tvarem, plochou, velikostí a základovými poměry umožňovat účelnou a hospodárnou realizaci i bezpečné užívání staveb. Stavebním pozemkem je chápána část území, určeného územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1:5000 nebo větší, dále část území určená územním rozhodnutím o zastavění a konečně pozemek zastavěný hlavní stavbou. Rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby se určuje hlavní pozemek a umístění stavby na něm. Určují se také podmínky projektové přípravy staveb.