„Při náhledu do katastru nemovitostí se také většinou dozvíte, zdali není zaneseno břemeno vedení inženýrských sítí přes váš vybraný pozemek. V případě tažení inženýrských sítí se může stát, že se pak na tento pozemek váš rodinný dům ani nevejde, nebo jen v minimální podobě. Musí se totiž brát v úvahu, že ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu nebo vysokého napětí může být 10 – 15 metrů a i více. A to často významně ovlivní zhodnocení celého pozemku,“ říká Ing. Ota Štork, projektant společnosti G SERVIS CZ.

Viditelné vedení elektřiny je ještě dobré - ono totiž může být zakopáno pod zemí... Autor: Thinkstockphotos.com Viditelné vedení elektřiny je ještě dobré - ono totiž může být zakopáno pod zemí...Autor: Thinkstockphotos.com

Na takto dotčené části pozemku nelze již realizovat jinou stavbu, vysadit les, zřídit rybník či provést jiná opatření ekologické stability území. Pro vlastníka se tak stává tato část pozemku v šíři zákonem stanoveného ochranného pásma inženýrské sítě zcela bezcennou, kde navíc musí strpět věcné břemeno existence cizí stavby. Za takovéto věcné břemeno náleží vlastníku pozemku spravedlivá a přiměřená náhrada. Stanovení výše náhrady by mělo vycházet z profitu osoby oprávněné z věcného břemene.

„Pozor na to, že ne vždy musí být břemeno vedení na katastru zřízeno, u dříve budovaných vedení to bývá dokonce velmi často. Doporučuji raději pozemek prověřit přímo u provozovatelů inženýrských sítí v místě,“ říká Ota Štork.

Povinné zřízení věcného břemene

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) znovuzavádí do českého soukromého práva pojem služebností, když spolu s reálným břemenem tak od sebe terminologicky odlišuje věcné břemeno, kde povinný má něco strpět nebo se něčeho zdržet (služebnost), nebo má něco konat nebo dát (reálné břemeno). „Věcné břemeno“ je pak zachováno jako nadřazený pojem pro obě věcná práva k věci cizí, tj. jak pro služebnost, tak pro reálné břemeno.

Čtěte také

Paragraf

Čtěte také

Bydliště budete muset hlásit i na chalupě

Doporučujeme tuto problematiku v případě věcných břemen (služebností) pořádně nastudovat. Jde tady totiž o dost zásadní změny. Služebnost totiž může být také zřízena ze zákona (typicky na základě energetického zákona nebo zákona o pozemních komunikacích) nebo na základě soudního rozhodnutí (např. nezbytná cesta dle § 1029 odst. 2).

Chcete-li konkrétní příklad, pak vám ho může dát rodina Králových z našeho seriálu Rekonstrukce domu online. Když se snažili dostavět svůj zahradní domek, zjistili, že pod pozemkem jsou položeny kabely telekomunikačních a energetických společností, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí a nejsou k nim věcná břemena. Museli tak žádat dané subjekty o povolení k dostavbě daného domečku.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com