Bohužel se Praha už dávno rozhodla nezvětšovat intravilán a spíš zahušťovat zástavbu. To ovšem v praxi znamená změkčení požadavků na oslunění, odstupy apod. Na druhou stranu je nyní konečně možné se opřít o předpis, který počítá i s tím, že dům musí stát v zástavbové linii, nemůže tedy vybočovat v ulici z řady. To bohužel dodnes moc neplatí. Stačí se podívat na novostavby, jaké jsou například v Praze-Libni.

Dlouhý proces schvalování

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Je dílem skupiny pěti odborníků, jež vedl architekt a urbanista Pavel Hnilička s podporou širší skupiny specialistů. Radě ho předložil primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček poté, co prošel prvním i druhým kolem projednání a všechny připomínky, které k němu formulovaly jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy, městské části, Ministerstvo pro místní rozvoj a veřejnost, byly vypořádány.

Pražské stavební předpisy (PSP), celým názvem "Nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze", nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP), a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.

Oproti dosavadní vyhlášce se nově schválený předpis věnuje dnešním problémům města. Rozpracovává a doplňuje zejména dosud opomíjené urbanistické vztahy. Zavádí především takové regulativy, které určují prostorové limity staveb ve vztahu k charakteru okolní zástavby. Nově optimalizuje například pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí výškové limity a vrací se k tradičním instrumentům plánování města – uliční a stavební čáře.

Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím nebo regulaci reklamy. Nezapomíná ani na dílčí parametry interiérů budov, ovšem umožňuje širší škálu architektonického řešení bytů a rodinných domů s ohledem na pluralitu životních stylů současné společnosti.

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpis ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací naleznete na www.iprpraha.cz/psp