Ať už pracujete na 12hodinové směny, nebo si odpracujete „klasických“ 8 hodin, 5 dní v týdnu, máte stanovený rozsah práce, podle kterého fungujete. Co když po vás ale váš zaměstnavatel vyžaduje, abyste pracovali přesčas? Má na to právo?

Práce přesčas? Můžete ji mít nařízenou

Nezáleží na tom, zda pracujete ve státním, nebo soukromém sektoru. Váš zaměstnavatel vám může v obou případech nařídit práci přesčas. Výjimky jsou jen u těhotných žen a mladistvých. A pokud se jedná o osobu pečující o dítě do 1 roku věku.

Podívejte se na video o výpovědi v práci:

Zdroj: Youtube

A co říká pro práci zákon?

  • Práci přesčas lze konat jen výjimečně.
  • Zaměstnavatel vám ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů. A to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Práce přesčas nesmí u zaměstnance tvořit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.
  • Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.
  • Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvíce 26 týdnů po sobě jdoucích. Kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
  • Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Co je výjimečná situace?

I když je podle zákoníku práce možné nařídit práci přesčas jen ve výjimečných případech, chybí ustanovení, co se těmito situacemi myslí. Za výjimečnou situaci se můžou považovat například nahromaděné zakázky, které se nestíhají zpracovat.

Vyšší odměna za práci přesčas

Výhodou práce přesčas je nárok na vyšší odměnu. Přesčasy se odměňují jako klasická práce, mzda vám bude navýšena o příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. Pokud ale máte práci přesčas zahrnutou ve své mzdě (a v pracovní smlouvě), může být započítána v základní odměně.

Co je práce přesčas?

Za práci přesčas se považuje vše, co odpracujete nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud máte ve smlouvě 40 hodin týdně, vše nad tuto hranici je navíc.

Můžete práci přesčas odmítnout?

Práci přesčas můžete v některých případech odmítnout. A to v případě, že překračuje zákonem povolený rámec. Zákon stanoví, že práce přesčas může bez vašeho souhlasu činit maximálně 8 hodin týdně a celkem maximálně 150 hodin ročně. Práci překračující tento rozsah je zaměstnanec povinen vykonávat jen tehdy, pokud se na tom zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou.

Zdroj: portal.gov.cz, ppropo.mpsv.cz, prace.cz