Práva kupujícího z odpovědnosti za vady nejsou dána v případě každé vady prodané věci, nýbrž vždy jen ohledně vad odpovídající povahy. To platí, s určitými rozdíly, jak pro práva z odpovědnosti za vady vyplývající ze zákonné odpovědnosti, tak pro práva vyplývající ze záruční odpovědnosti prodávajícího za vady. Práva kupujícího ze zákonné a záruční odpovědnosti prodávajícího za vady - právo na odstranění vady Práva kupujícího z odpovědnosti za vady nejsou dána v případě každé vady prodané věci, nýbrž vždy jen ohledně vad odpovídající povahy. To platí, s určitými rozdíly, jak pro práva z odpovědnosti za vady vyplývající ze zákonné odpovědnosti, tak pro práva vyplývající ze záruční odpovědnosti prodávajícího za vady. Jedním z rozhodujících kritérií například je, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přičemž u neodstranitelných vad je dalším kritériem okolnost, zda brání nebo nebrání řádnému užívání věci (k tomu viz dále). Práva kupujícího ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady (z odpovědnosti za vady, jež má prodaná věc při převzetí kupujícím – pozn. autor) jsou po novele OZ následující: a) právo na výměnu věci (§ 616 odst. 3 OZ), b) právo na odstranění vady (§ 616 odst. 3 OZ), c) právo na slevu z ceny (§ 616 odst. 3 OZ), d) právo na odstoupení od smlouvy (§ 61 6 odst. 3 OZ). Velmi důležité je po novele OZ rozlišovat zákonnou a záruční odpovědnost za vady, protože pro každou z nich platí při uplatňování práv z odpovědnosti za vady ze strany kupujícího odlišný režim. Výše uvedená práva může kupující uplatňovat pouze z titulu zákonné odpovědnosti za vady a za předpokladu, že před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou nevěděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám nezpůsobil (§ 616 odst. 3 poslední věta po novele OZ). V rámci zákonné odpovědnosti se dále musí jednat o vadu, která buď existovala při převzetí věci kupujícím nebo se projeví během šesti měsíců ode dne jejího převzetí. V § 616 odst. 4 po novele OZ se presumuje, že vada, která se projeví právě během prvních šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za vadu existující již při jejím převzetí. Jedná se o vyvratitelnou právní domněnku, protože vada věci, která se projeví ve zmíněné lhůtě se bude považovat za vadu existující při jejím převzetí pouze za předpokladu, že to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak. Význam těchto podmínek není úplně jasný a až čas a zejména judikatura nám zřejmě odhalí jejich pravý význam. Lze se však domnívat, a nyní zjednodušuji, že by např. zřejmě odporovalo povaze věci, kdyby po prvních třech měsících používání obuvi došlo k přetržení tkaničky a kupující na základě toho podle § 616 odst. 3 požadoval její výměnu. Pokud jde o prokázání opaku, tak dle mého názoru, pokud by prodávající chtěl této vyvratitelné domněnky využít ve svůj prospěch, musel by prokázat, že v době převzetí věci na ní žádná vada neexistovala. Práva kupujícího ze záruční odpovědnosti prodávajícího za vady (z odpovědnosti za vady, jež se na prodané věci vyskytnou po převzetí věci kupujícím v zákonné záruční době – pozn. autor) mají po novele OZ tuto podobu[1]: a) právo na odstranění vady (§ 622 odst. 1 věta první OZ), b) právo na slevu z ceny (§ 622 odst. 1 poslední věta a odst. 3, § 624 OZ), c) právo na výměnu věci (součástky) (§ 622 odst. 1 věta druhá, § 622 odst. 2 OZ), d) právo na odstoupení od smlouvy (§ 622 odst. 1 poslední věta, § 622 odst. 2, § 622 odst. 3 OZ). V rámci záruční odpovědnosti za vady má kupující podle § 622 odst. 1 po novele OZ primárně právo na odstranění vady. Výměnu věci (součásti) může požadovat pouze tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Co je a není vzhledem k povaze vady neúměrné se lze jen domnívat. Jsem toho názoru, že zřejmě nebude možné požadovat výměnu věci kvůli nějaké nepatrné vadě spotřebního zboží, kterou lze lehce odstranit. Myslím, že i v případě tohoto ne zcela jasného ustanovení bude mít poslední slovo soudní praxe. Je třeba také připomenout, že při uplatňování práv z odpovědnosti za vady po převzetí věci v záruční době je kupující omezen ustanovením § 619 odst. 2 věta první po novele OZ, kde se stanoví, že záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Z předchozího výkladu a členění vyplývá, že existují určité rozdíly v závislosti na tom, kdy kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady a z jakého titulu. V rámci nové 24 měsíční záruční doby bude moci kupující v průběhu prvních šesti měsíců uplatnit práva z odpovědnosti za vady jak z titulu zákonné odpovědnosti, tak z titulu záruční odpovědnosti; to bude záležet jen na něm. V následujících 18 měsících pak bude moci uplatnit práva z odpovědnosti za vady pouze z titulu záruční odpovědnosti. Právo na odstranění vady je jedním ze základních a nejčastěji kupujícím uplatňovaných práv z odpovědnosti prodávajícího za vady věcí prodaných v obchodě. Toto právo je kupujícímu dáno vždy, vyskytne-li se na prodané věci při jejím převzetí (zákonná odpovědnost za vady) nebo v průběhu záruční doby (záruční odpovědnost za vady) vada, kterou lze odstranit. V takovém případě je povinností prodávajícího na základě reklamace kupujícího a uplatnění práva na odstranění vady vadu bezplatně, včas a řádně odstranit (§ 616 odst. 3 a § 622 odst. 1 po novele OZ). Při uplatňování práva na odstranění vady nezáleží na tom, zda vada brání nebo nebrání řádnému užívání věci. Rozhodné není ani to, zda k odstranění vady bude zapotřebí opravy, popřípadě výměny určité součástky, či zda postačí prodanou věc seřídit. Právní význam v naznačené souvislosti nemá zásadně ani výše nákladů, které bude muset prodávající vynaložit na odstranění reklamované vady. Pokud je vada objektivně odstranitelná a kupující po uplatnění práva podle ustanovení § 616 odst. 3 nebo § 622 odst. 1 po novele OZ trvá na jejím odstranění, prodávající je povinen vadu odstranit. Této své povinnosti by se prodávající mohl jednostranně zbavit pouze tak, že by kupujícímu namísto odstranění vady vyměnil vadnou věc za novou, bezvadnou. Takový postup prodávajícího by byl praktický zvláště tehdy, kdyby odstraňování reklamované vady bylo spojeno s nepřiměřenými nebo ceně prodané věci neúměrnými náklady[2]. Jestliže se na prodané věci vyskytne více odstranitelných vad, nemusí kupující reklamovat každou z nich zvlášť a ohledně každé jednotlivě uplatňovat právo na jejich odstranění. Ustanovení § 619 a násl. OZ nebrání tomu, aby všechny vady kupující reklamoval najednou a souhrnně ohledně všech uplatnil právo na jejich odstranění. Při uplatňování všech práv z odpovědnosti prodávajícího za vady musí kupující reklamovanou vadu, v souvislosti s níž je konkrétní právo uplatňováno, dostatečně určitě specifikovat. Tento požadavek vystupuje do popředí zvláště v souvislosti s uplatňováním práva na odstranění vady, neboť důvodem pro uplatnění tohoto práva bývají mnohdy méně výrazné nedostatky vlastností či projevu prodané věci[3]. Z titulu zákonné odpovědnosti za vady je kupujícímu dáno podle § 616 odst. 3 po novele OZ na výběr, zda bude požadovat výměnu věci či její opravu a pokud to není možné přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy. Tímto výběrem