Pokud srovnáme veškeré možné formy spoření uvidíme, že hypoteční úvěr má jednu nespornou přednost, bydlíme ihned. Mezi další jeho přednosti patří i vyhnutí se inflaci tím, že dluh z hypotečního úvěru je jednou pevně daný a tudíž inflaci nepodléhá a z druhé strany se naše investice do nemovitosti zhodnocuje, a to díky inflačnímu růstu, kdy cena naší nemovitosti stoupá společně sním. Dále je tu státní finanční podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby, zavedená vládním nařízením č. 244/1995 Sb., které je zaměřené na podstatné zlevnění hypotečních úvěrů, pokud se jedná o úvěry na novou bytovou výstavbu. Státní finanční podporu lze získat ve dvou formách:  Formou příspěvku fyzickým osobám, které bytovou výstavbu neprovádějí pro účel své podnikatelské činnosti.  Formou dotací právnickým a fyzickým osobám. Pro právnické osoby, které bytovou výstavbu provádějí v rámci své podnikatelské činnosti. V případě právnických osob by byla volena forma dotace proto, že příspěvek by se musel zahrnovat do základu pro výpočet daně z příjmů. Samozřejmě, že rozdíl v poskytování státní finanční podpory pro fyzické a právnické osoby nespočívá jen ve formě poskytnutí, tedy v tom, zda jde o příspěvek či dotaci. Mnohem důležitější je, že z dikce vládního nařízení fyzickým osobám vzniká právo na získání této podpory, pokud ovšem splňují stanovené podmínky. Právnické osoby mají na tuto finanční podporu nárok pouze v případě, zbudou-li na tyto účely vyčleněné ze státního rozpočtu ke konci roku, po splnění všech požadavků fyzických osob, ještě prostředky. Po získání finanční státní podpory má pak tato právnická osoba zaručenou podporu po celou dobu splatnosti hypotečního úvěru. Státní finanční podpora se poskytuje v obou případech na základě žádosti, která se podává u hypoteční banky, u které máme uzavřenou o poskytnutí hypotečního úvěru. též to musí být banka, která má uzavřenou smlouvu s ministerstvy financí a hospodářství a pak teprve má banka pověření k poskytování ať již příspěvků či dotací. Výše státní finanční podpory je stanovena vládním nařízením č. 244/1995 Sb., o státní finanční podpoře hypotečního úvěrování bytové výstavby. Výše připadající na měsíční splátky této podpory hypotečního úvěru je určována ve dvou rovinách: - pro úvěrové smlouvy, pokud se čerpá hypoteční úvěr do dvou let od nabytí účinnosti vládního nařízení, jako rozdíl mezi výší splátky při běžném úroku sníženém o čtyř procentní body. - pro úvěrové smlouvy, pokud se čerpá hypoteční úvěr po uplynutí dvou let od nabytí účinnosti vládního nařízení, jako rozdíl mezi výší splátky při běžném úroku sníženém o tří procentní body - Protože toto vládní nařízení stoupilo v platnost 26. října 1995, tak čtyřprocentní podporu mohou získat jen ti, kteří se vykáží prvním prokazatelným čerpáním hypotečního úvěru před 26. říjnem 1997. Ten kdo začal čerpat hypoteční úvěr v období od 26 října 1997 do 25 října roku 2000, dostane podporu již jen ve výši 3 %. Ti co získali čtyřprocentní státní finanční podporu ji mohou v této výši čerpat až do 25. října roku 2000. Státní finanční podpora bude vyplácena po celou dobu splatnosti hypotečního úvěru nejdéle však dvacet let. Pokud nebudou porušeny podmínky, za kterých se poskytuje podpora, bude poskytována celou dobu s tím, že není zaručena stabilita její výše. Zábranou spekulativního zvyšování úrokových měr ze strany hypotečních bank je princip poskytování státní finanční podpory, pokud tedy tržní úrokové míry hypotečních bank při tomto mezním úroku a splátek při mezní úrokové sazbě snížené o 4 - 3 procentní body. Jak toto vypadá v příkladech ukazuje tabulka v různé výši tržních úrokových sazeb se čtyř procentním státním příspěvkem: tržní úroková sazba v % měsíční splátky v Kč státní příspěvek v Kč klient zaplatí v Kč 10,5 7 987 2 022 5 965 11,0 8 257 2 055 6 202 11,5 8 531 2 086 6 445 12,0 8 807 2 086 6 721 Z uvedené tabulky je zřejmé, že díky státní finační podpoře se úrokové sazby z 11,5 % sníží až na 7,5 %. To znamená ponecháme-li splátky na stejné výši tj. 8 531 Kč 11,5 procentní tržní úrokové sazby, pak je možné splatit dluh do 12 let. Z tabulky je též zřejmé, že když hypoteční banka si dohodne s klientem na úrokové sazbě 12 %, tak státní finanční podpora bude stále počítána z 11,5 %.