Český právní řád umožňuje, aby k jedné věci mohlo mít vlastnické právo více subjektů společně, aniž by věc byla mezi ně rozdělena. V takových případech hovoříme o spoluvlastnictví věci a podle zákona jsou spoluvlastníci této věci považováni za jediného vlastníka věci. Podrobnou úpravu spoluvlastnictví, vztahů, které vznikají mezi spoluvlastníky navzájem a vztahů, jež vznikají mezi spoluvlastníky a třetími osobami obsahuje občanský zákoník. Úprava spoluvlastnictví se zaobírá také podmínkami, které musí být splněny, pokud chce jeden ze spoluvlastníků převést svůj spoluvlastnický podíl k věci. Protože změna v osobě spoluvlastníka je změnou podstatnou, zajišťuje občanský zákoník ochranu při převodu spoluvlastnického podílu zakotvením předkupního práva pro (všechny) ostatní spoluvlastníky. Předkupní právo pro spoluvlastníky je tedy založeno zákonem, i tak se na něj ovšem dají přiměřeně použít ustanovení občanského zákoníku upravující předkupní právo (§§ 602-606). Rozhodne-li se tedy jeden ze spoluvlastníků k prodeji (event. i jinému převodu – v právní praxi není příliš jasně vyřešena otázka, zda se může jednat jak o převod úplatný tak bezúplatný, ale zatím se převážně praxe přiklání, že předkupní povinnost vznikne pouze u převodů úplatných) svého spoluvlastnického podílu, vznikne mu povinnost nabídnout všem ostatním spoluvlastníkům věc ke koupi, přičemž nabídka musí obsahovat všechny zákonné podmínky, za nichž má být koupě uzavřena, tj. zejména cenu věci. Jedná-li se o převod spoluvlastnického práva k nemovitosti musí být nabídka učiněna v písemné formě. Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí druhý spoluvlastník/spoluvlastníci vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne. Kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo nemůže-li splnit podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne. Bylo-li předkupní právo podle § 140 občanského zákoníku porušeno, může se oprávněný domáhat vyslovení relativní neplatnosti právního úkonu, nebo se může na novém nabyvateli spoluvlastnického podílu domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi (samozřejmě za stejnou cenu, za jakou nabyl). Jestliže oprávněný svého práva vůči novému nabyvateli nevyužije, zůstane oprávněnému/oprávněným předkupní právo zachováno. Nedohodnou-li se ostatní spoluvlastníci o výkonu předkupního práva (jeden z nich by převáděný spoluvlastnický podíl odkoupil), mají právo vykoupit podíl všichni ostatní spoluvlastníci poměrně podle velikosti podílů. Občanský zákoník rozlišuje, zda je spoluvlastnický podíl převáděn na osobu blízkou nebo na osoby jiné. Spoluvlastnický podíl na osoby blízké může být převeden bez jakýchkoli omezení. Občanský zákoník stanoví, že převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Osobou blízkou rozumí občanský zákoník příbuzného v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. -epravo.cz-