 Rozsah se omezuje na stavby spadající do působnosti ministerstva pro místní rozvoj a obecných stavebních úřadů, tzn. vyloučení staveb inženýrských, důlních a dalších speciálních staveb, a to pokud jde o požadavky stavebně technického charakteru; jde-li o územně technické požadavky, zpracovává je pro všechny druhy staveb, s ohledem na pravomoc a odpovědnost obecného stavebního úřadu vést územní řízení a vydávat územní rozhodnutí. Pak ještě řeší zastavovací podmínky, připojování na inženýrské sítě a pozemní komunikace a důsledky staveb na okolí.  Vymezuje požadavky stavby a jejich konstrukce z hlediska šesti základních požadavků Směrnice řady č. 89/106/EHS o stavebních výrobcích.  Řeší vztah technické části stavebního řádu k technickým normám pro výstavbu po ukončení jejich závaznosti k 31.12.1999, vzláště pokud jde o požadavek zajištění ochrany veřejného zájmu.  Stanoví zvláštní požadavky na některé pozemní stavby z hlediska jejich speciálního účelu, objemového řešení, konstrukčního uspořádání, četnosti výskytu a podobně.  Technická ustanovení omezuje pouze na zásadní požadavky na stavby a stavební konstrukce a technickým normám ponechává podrobné technické řešení, popřípadě i dalším technickým dokumentům.  Mají přímou zásadu v ukládání povinností pouze zákonem a ne prováděcími předpisy.