Představenstvo České komory architektů rozhodlo, že se Komora připojí ke Smlouvě o přístupu autorizovaných osob k ČSN. Smlouva byla uzavřena 11. prosince 2006 po dvouletém jednání mezi profesními organizacemi ČKA – ČKAIT – ČSSI – STP a Českým normalizačním institutem (dále jen ČNI).Vydáno: 4. prosince 2006 Autor: Kancelář ČKA Další články v rubrice

Podstata Smlouvy o přístupu autorizovaných osob k ČSN:

* ČNI zpřístupnilo od 3. 1. 2007 pro autorizované osoby soubory norem řady 72, 73, 74, 75 na internetu ve formátu PDF za jednotnou cenu 500 Kč bez DPH (osoba/rok).* Normy budou ČNI jednou měsíčně aktualizovány.* Službu mohou využívat pouze autorizované osoby se zaplaceným členským příspěvkem. Přístup je pod heslem s licenčními podmínkami.

Během letních měsíců proběhl zkušební provoz tohoto projektu s vybranými osobami ČKAIT s velmi pozitivním výsledkem. Pro vysvětlenou nutno podotknout, že ČNI není příliš nakloněn zpřístupnění českých technických norem za takto nízkou cenu, ale tlak zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a dlouhodobé úsilí zástupců obou profesních Komor vedlo k tomuto řešení.

Nově zřízená pracovní skupina představenstva ČKA pro normy usiluje i o další rozšíření služeb poskytovaných ČNI, např. o možnost vytištění norem či vyhledávání dle rejstříku hesel.

Co musí autorizovaný architekt učinit, aby mohl přístup k ČSN využívat? 1) Stáhnout formulář: závazná přihláška k poskytování této služby a licenční ujednání autorizované/registrované osoby;

2) Zaslat vyplněný formulář na adresu: Ing. Jana Hrušková – administrátor pracovní skupiny pro normy, ČKA, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1. Je možno vše zaslat faxem: 257 532 285, nebo naskenované s podpisem na e-mail: jana.hruskova@cka.cc;

3) Zaplatit poplatek za užívání služby: poplatek je 595,- Kč včetně DPH, poplatek je třeba zaplatit na účet ČKA (č.ú. 1928140339/0800, variabilní symbol: číslo autorizace, konstatní symbol: 0558).

Poté pověřený pracovník ČKAIT, odpovědný za databázi Ing. Radek Hnízdil, tel: 227 090 217 sdělí přístupové heslo k technickým normám na uvedenou e-mailovou adresu.

Zdroj: ČKA