Jak vyplývá z platné právní úpravy lze dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, za předpokladu, že tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Institut oprávněný ke kolaudačnímu řízení je stejný stavební úřad, který stavebníkovy vydá stavební povolení. Toto řešení odstraňuje jakékoliv pochybnosti i pro případ, že by došlo ke změně v územní organizaci stavebních úřadů, současně vylučuje i případný problém eventuálního kompetenčního konfliktu. Odlišně je řešen okruh účastníků kolaudačního řízení od způsobu jejich určení při stavebním povolovacím řízení. V tomto případě je účastníkem řízení jen stavebník. Mimo něj se může řízení ještě účastnit v některých případech uživatel (provozovatel) stavby, je-li odlišný od stavebníka a pokud je v době kolaudačního řízení již znám. Kolaudační řízení je zahajováno výhradně na návrh stavebníka. Pokud by jako účastník řízení vystupoval od účastníka odlišný uživatel stavby, může tento návrh podat i on. V takovém případě pak musí společně s návrhem na kolaudaci předložit stavebnímu úřadu i písemnou dohodu se stavebníkem o budoucím užívání stavby. Návrh na provedení kolaudačního řízení má být podávána vždy písemně a z jeho obsahu musí být zřejmý předpokládaný termín dokončení stavby. V některých případech může stavební úřad dle platné právní úpravy od kolaudace upustit. Především jde o případy drobných staveb, stavebních úprav a udržovací práce, u nichž po jejich nahlášení určil, že podléhají stavebnímu povolení. Dále se jedná o jednoduché stavby s výjimkou staveb pro bydlení, pro individuální rekreaci, garáží, stavebním nebo technickým zařízením a skladů. Upuštění od kolaudace v uvedených případech vždy závisí na konkrétním posouzení stavebním úřadem a není možné se jej ze strany stavebníka nárokově dovolávat. Stavební úřad oznamuje účastníkům kolaudačního řízení a dotčeným orgánům státní správy její zahájení nejméně sedm dnů před ústním jednáním spojeným s místním šetřením. V oznámení o zahájení kolaudačního řízení musí stavební úřad upozornit účastníky a příslušné orgány státní správy na to, že námitky a stanoviska mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak by k nim později nebylo přihlíženo. Při samotné kolaudaci stavební úřad především porovnává a zkoumá, zda se provedení stavby shoduje s dokumentací, a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Zjistí-li však na stavbě závady, které by mohly bránit jejímu užívání, stanoví stavebníkovi lhůtu pro jejich odstranění a zároveň na tuto dobu přeruší kolaudační řízení. Drobné nedostatky, které neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby k uřčenému účelu, tudíž nejsou překážkou pro provedení kolaudace a vydání kolaudačního rozhodnutí. Přesto však je stavebním úřadem stavebníkovi určena přiměřená doba k jejich odstranění. Platná právní úprava počítá i s tím, že s kolaudačním řízením může být spojeno řízení o změně stavby, pokud se skutečné provedení stavby podstatně neodlišuje od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Kolaudace je tedy rozhodnutí, kterým se povoluje užívání stavby k určenému účelu. Proto by toto rozhodnutí mělo především obsahovat přesné označení stavby a vymezení účelu jejího užívání. Je-li v některém případě potřeba, stavební úřad ve svém kolaudačním rozhodnutí může stanovit i podmínky pro užívání kolaudované stavby. Má-li být stavba užívána jako provozovna, plní kolaudační rozhodnutí i funkci osvědčení, že je způsobilá k předmětnému provozu. Obecně platí, že lze stavbu užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení. Pokud by tedy stavebník zamýšlel změnit způsob užívání stavby v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo podstatném rozšíření výroby, potom takové změny jsou umožněny jen po předchozím ohlášení stavebnímu úřadu, která o nich rozhodne, nebo nařídí nové kolaudační řízení. Pokud by se mělo jednat o změnu v užívání stavby, která je spojena se stavbou samotnou, tak tyto změny projedná stavební úřad vždy ve stavebním řízení, a po jejich dokončení provede kolaudaci změny stavby. Proto kolaudace.