Obecně platí, že zvýšený příjem vody napomáhá organizmus očišťovat od škodlivých látek a vytváří příznivé vnitřní prostředí pro metabolické pochody. Příjem minerální vody je možné považovat pouze za léčbu a užívání omezit na dobu maximálně 3 týdnů. Minerálkami nelze nahradit kvalitní pitnou vodu. Při zvýšeném příjmu minerální vody je celý organismus zatěžován ionty prvků jejichž využitelnost je velmi nízká. Tato využitelnost se pohybuje v průměru od 5 do 10%. Mnohem lepší je příjem minerálů v potravinách, zejména v zelenině a ovoci, kde jsou tytéž látky v koloidním stavu s využitelností až 98%. Voda má skutečně působit jako ředidlo. A proč koloidy? Mimo jejich snadnou využitelnost pro organizmus je hlavní výhodou omezení toxicity případných toxických prvků a látek. Toxické látky nebo prvky, které organizmus vstřebá ve formě rozpuštěných solí (iontové roztoky) působí jako skutečné jedy. Tytéž látky v koloidním stavu se nechovají jako jedy a navíc je umožněno například jejich snadné vylučování, pokud jsou pro organizmus nepotřebné. Jak do toho zapadá levitovaná voda? Na základě měření vodivosti vody ve vysokých frekvencích (vysokofrekvenční konduktometrie – dále HFC) je možné jednoznačně určit, že voda po úpravě v levitačním přístroji má zeslabené mezimolekulární síly. V měření se to projevuje vznikem signálu ve vysokých frekvencích a zvýšením úrovně šumu, který vytváří tepelný pohyb molekul. Díky těmto mezimolekulárním silám se voda chová jako tekutina. Mezimolekulární síly umožňují vytvářet vazby mezi jednotlivými molekulami a tak se vytvářejí obrovské shluky molekul vody, které se podobají krystalům. A rozdíl od krystalů se ale v miliontině sekundy neustále přetváří. Většina toxických prvků způsobuje zesílení těchto mezimolekulárních sil a to vytváří ve vnitřním prostředí organizmu příznivé podmínky pro vznik pravých iontů. Normální prostředí je ale tvořeno koloidy, a proto lze usoudit, že jakákoli úprava vedoucí k zeslabení těchto sil bude pro organizmus pozitivní. Velmi dobře takto působí proces levitace. V prvé řadě lze z měření odvodit, že takto upravená voda bude posilovat koloidní strukturu tělních tekutin. Zmenšením sil mezi molekulami tekutin organizmu vede také k zvýšenému uvolňování toxických látek, proto lze předpokládat lepší detoxikaci a naopak zmenšení afinity toxických látek k cílovým, jako jsou enzymy a další bílkoviny včetně látek jako je DNK (deoxyribonukleová kyselina), tj. nositel genetické informace. Snížení afinity škodlivých látek k cílovým strukturám se projevilo v měření HFC poklesem intenzity chemického signálu v nízkých frekvencích. Výsledky měření vlastností levitované vody metodou HFC jsou plně v souladu s klinickými testy a dalšími poznatky o této jedinečné úpravě vody. Co lze tedy předpokládat na základě těchto měření? Ve srovnání s neupravenou vodou levitovaná voda: Má zvýšené detoxikační schopnosti ve vnitřním prostředí organizmu. Ty se klinicky mohou projevit zlepšením funkčnosti jaterní tkáně, ledvin, plic, kůže a dalších orgánů. Nepochybně musí přispívat k rozpouštění kamenů v ledvinách, možná i v žlučníku a nepochybně bude příznivě působit při artróze kloubů a dně a obecně při zánětlivých onemocněních. V neposlední řadě bude pravděpodobně působit preventivně proti mutačním změnám v organizmu a tedy i proti vzniku nádorových onemocnění. Posiluje stabilitu koloidního stavu ve vnitřních tekutinách. To se může projevit normalizací krevního tlaku, zdokonalením prokrvení a tím zlepšení stavu například při angině pectoris, ateroskleróze a ve stavech po mozkové mrtvici. - MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D -