Podmínky profesního pojištění pro pojistný rok od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006Od 1. 10. 2005 začínají platit zcela odlišné platební podmínky pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání člena ČKA – autorizované osoby. V této souvislosti dojde k celé řadě změn. Z těch nejdůležitějších: Komora bude platit pojistné za všechny osoby, které ve stanovené lhůtě do 15. 11. 2005 nepožádají o zrušení základního profesního pojištění zajišťovaného Komorou. Ti, kteří požádají o zrušení této služby, musí Komoře doložit, že jsou pojištěni jinak.Vydáno: 18. října 2005

Základní pojištění profesní odpovědnosti za činnosti autorizované osoby

S platností od 1. 10. 2004 byla prostřednictvím makléřské společnosti MARSH, s. r. o., sjednána mezi ČKA a ČSOB Pojišťovnou, a. s., pojistná smlouva č. 8021313517 pro pojištění profesní odpovědnosti z činnosti autorizovaných osob, členů ČKA. Tato smlouva byla automaticky prolongována na období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006, tzn. že toto základní pojištění zůstává konstruováno na stejných principech a v rámci smlouvy nedochází k žádným změnám.

Pojistné krytí

Pojistná částka je stanovena ve výši 200 000 Kč se spoluúčastí ve výši 10 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události vzniklé za pojistné období.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému

  • z výkonu profese,
  • na zdraví nebo usmrcením,
  • na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním,
  • ve formě tzv. čisté finanční škody,

a to v souvislosti s odbornou činností pojištěného jakožto autorizovaného architekta.

Pojistná smlouva obsahuje také doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou nároky zdravotních pojišťoven při poškození zdraví nebo života jiné osoby než zaměstnance pojištěného. V tomto případě se jedná o léčebné výlohy hrazené zdravotní pojišťovnou v souvislosti se vzniklou škodou na zdraví v důsledku chyby v projektu (tzv. regresy zdravotních pojišťoven).

V rámci celkové pojistné částky jsou kryty také právní náklady a náklady právní obhajoby v případě soudního projednání nároků na náhradu škody.

Pojistná smlouva poskytuje retroaktivní krytí (účinnost pro porušení povinností) od 30. 9. 1997, tedy kontinuálně navazuje na první hromadnou smlouvu o profesním pojištění autorizovaných osob, kterou ČKA uzavírala.

Termíny úhrady pojistného:

Pojistné pro pojistný rok od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006 zálohově uhradí Česká komora architektů, a to k 15. 11. 2005.

Splatnost členského příspěvku na další pojistné období je ke dni 28. 2. 2006. V souladu s usnesením valné hromady České komory architektů ze dne 30. dubna 2004 byla platba členského příspěvku oddělena od platby za profesní pojištění; v praxi to tedy znamená, že pojistné hrazené doposud jako součást členských příspěvků je z celkové částky vyjmuto a bude autorizovanými osobami hrazeno samostatně, a to ve stejném termínu, jako je splatnost členského příspěvku, tzn. ke dni 28. 2. 2006.

Způsob platby pojistného

V Bulletinu č. 4/2005, který Česká komora architektů rozešle na přelomu let 2005/2006, budou přiloženy dvě složenky:

  • jedna pro úhradu členského příspěvku ve výši 6000 Kč,
  • druhá pro úhradu pojistného pro základní pojištění ve výši 1140 Kč .

V případě, že autorizovaná osoba bude chtít mít zachováno základní profesní pojištění včetně retroaktivního krytí, uhradí obě předepsané platby do 28. 2. 2006.

Do smlouvy o hromadném profesním pojištění na další pojistný rok nebude zahrnuta autorizovaná osoba, která výslovně sdělí písemnou formou v termínu do 1. 11. 2005 Kanceláři ČKA, že si v rámci tohoto hromadného pojištění nepřeje být pojištěnou osobou. Tato autorizovaná osoba uhradí pouze členský příspěvek ve výši 6000 Kč a je sama povinna dle ustanovení § 16 zákona o výkonu povolání uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese.

Tyto autorizované osoby dozorčí rada žádá, aby do Kanceláře ČKA současně předložily doklad o uzavřeném pojištění (ověřenou kopii, případně originál, který Kancelář ČKA sama ověří).

Autorizovaná osoba, která včas neuhradí pojistnou částku.

Důsledky spojené s UKONČENÍM účasti autorizované osoby v hromadném profesním pojištění:

  • Hromadně nepojištěná osoba ztratí nárok na retroaktivní krytí sahající až ke dni 30. 9. 1997, které je součástí POUZE hromadně sjednaného pojištění
  • Při individuálním sjednání pojištění samostatnou pojistnou smlouvou jsou – dle Komoře dostupných informací – pojistitelé ochotni poskytnout retroaktivní krytí pouze na dva roky maximálně a za dodatečné pojistné.
  • Při ztrátě hromadně zajištěného retroaktivního krytí a nesjednání si jiného retroaktivního krytí mohou vznikonout časové mezery v pojistném krytí. Původní pojišťovna již škodu neuhradí, neboť pojistné krytí skončilo. Nová pojišťovna neuhradí škodu, neboť v době vzniku pojistné události ještě nebylo v platnosti pojistné krytí.
  • Individuálně sjednané pojistné krytí je – opět dle Komoře dostupných informací – vždy dražší. Dojde tedy ke ztrátě výhodného rozsahu pojistného krytí za rozumnou cenu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Povinnost sjednat si profesní pojištění vyplývá z ustanovení § 16 zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání architektů. Autorizovaná osoba musí být pojištěna po celou dobu výkonu profese. Doklad o pojištění musí předložit objednateli a na vyžádání prostřednictvím Kanceláře příslušnému orgánu Komory.

S autorizovanými osobami, které nebudou pojištěny v rámci hromadného pojištění a nedoloží ve stanoveném termínu doklad o jiném odpovídajícím pojištění, bude v souladu s ustanovením § 3 odst 1 písm b Disciplinárního a smírčího řádu ČKA zahájeno dozorčí radou ČKA disciplinární řízení.

Z důvodu ochrany klienta a veřejných zájmů bude na www.cka.cc od příštího roku uveden seznam profesně pojištěných a nepojištěných osob.

KONTAKT A VÍCE INFORMACÍ:

MARSH, s. r. o. , Na Rybníčku 5, Praha 2

JUDr. Kateřina Poláčková, tel.: 221 418 135, fax: 221 418 150

E-mail: katerina.polackova@marsh.com

Kateřina Gergelitsová, tel.: 221 418 176, fax: 221 418 150

E-mail: katerina.gergelitsova@marsh.com

Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Ing. Jana Hrušková, tel.: 257 532 430

E-mail: jana.hruskova@cka.cc

Zdroj: Česká komora architektů