Zateplování komplexní

V této oblasti jsou podporována opatření vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu budovy. Podmínkou pro přiznání podpory je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění (tedy bez vlivu účinnosti otopné soustavy) u rodinných domů nejvýše 70 kWh/m2 a u bytových domů nejvýše 55 kWh/m2 podlahové plochy.

V případě dosaženi měrné roční potřeby tepla na vytápěni u rodinných domů nejvýše 40 kWh/m2 a u bytových domů nejvýše 30 kWh/m2 podlahové plochy je poskytována vyšší dotace.

Nižší hodnoty měrné tepelné ztráty budou u většiny objektů, jak připomíná text příslušné směrnice MŽP, dosažitelné pouze s použitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Zároveň je vždy požadováno snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací. Hodnoty měrných ročních potřeb tepla před a po zateplení musí být doloženy autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov, autorizovaným architektem nebo energetickým auditorem na základě údajů z projektové dokumentace a musí být spočítány podle ČSN EN ISO 13790.

U bytových domů je navíc požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy. Pokud tento posudek doporučí provedení sanace statiky a opravu vnějšího pláště budovy, vlastník domu je povinen provést veškerá doporučená opatření, která jsou nutná pro kvalitní aplikaci zateplovacích systémů.

Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podlahové plochy komplexně zateplené budovy a je stanoven strop v procentech pro dotaci vypočítaný z nákladů na zatepleni obálky budovy, včetně povrchové úpravy, výměny oken a dveří a instalace systému nuceného větráni s rekuperací. Co se do této částky může započítat a co ne, je nejlépe zjistit pro konkrétní případ na pracovištích Státního fondu životního prostředí. Dotace je poskytnuta na nejvýše 350 m2 podlahové plochy u rodinných domů a na nejvýše 120 m2 na jednu bytovou jednotku u bytových domů.

V této oblasti podpory mohou žádat vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie.

Rozsah prací při komplexním zateplení není přesněji specifikován, ani nejsou stanoveny hodnoty pro součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí.

Zateplování dílčí

Dílčí zateplení neboli kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy je oblast vedoucí k úsporám energie na vytápění, která je méně investičně náročná, ale žadatel musí provést alespoň tři z následující nabídky opatření:

Zároveň je požadováno snížení měrné roční spotřeby tepla na vytápění po realizaci dílčího zateplení alespoň o 20 % oproti stavu před jeho realizací.

Alternativně postačí pouze dvě z výše uvedených opatření, pak ale musí žadatel provést náhradu zdroje vytápění. Nemusí to však být nutně zdroj na biomasu.

U budov, kde bude zrealizováno dílčí zateplení, může být nicméně později zateplení dokončeno a vlastník může požádat o podporu z podoblasti podpory A.1.

-ECČB-