Potřebné informace o dotačním programu „Zelená úsporám“ můžeme získat z příslušné internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR nebo z Příručky pro žadatele, která je k dispozici na pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. V denním tisku i v jiných médiích je tomuto tématu věnována pravidelná pozornost, svědčící o jeho důležitosti. Nízký počet žádostí, které byly dosud vyřízeny včetně obsahu některých více či méně objektivních diskusních příspěvků na internetu a v různých periodikách, může vzbuzovat rozpaky.

Poté, co byla 30. dubna podepsána smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o prodeji emisních limitů, jehož výnos je zdrojem prostředků pro financování programu Zelená úsporám, byl program oficiálně zahájen slavnostním vyhlášením začátkem dubna 2009 (přesněji 7. dubna) v přímém televizním přenosu ministrem životního prostředí. Ten připomněl, že jediným zákonným příjemcem těchto peněz je Státní fond životního prostředí České republiky, a to podle § 12a odst. (3) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nakládáni s nimi ve znění zák. č. 315/2008 Sb., a kterému připadla úloha celý program administrovat. Objem finančních prostředků je značný. Pro letošní rok je to 10 miliard Kč a do roku 2012, kdy program skončí, to bude celkem 25 miliard Kč.

Příjemci a oblasti podpory

Cílem programu je podpoření vybraných opatření realizovaných v obytných budovách. Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci rodinných a bytových domů, tedy fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce nebo podnikatelské subjekty.

Existují tři hlavní oblasti podpory. Jsou to:

A - Úspory energie na vytápění

  • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
  • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)

B - Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C - Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody

  • C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
  • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
  • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

Jako čtvrtá oblast podpory je označován

D - Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Cílem programu tedy není pouze zateplování stávajících budov, jak bývá často zjednodušeně označován, ale i záměna zdrojů tepla. Právě u zdrojů tepla lze dosáhnout kratší doby návratnosti a celá administrativa je jednodušší než u zateplování.

Příště se potrobněji podíváme co je potřeba pro dosažení podpory u zateplování

-ECČB-Foto: www.profimedia.cz