Dne 14.11.2006 byly Ministrem pro místní rozvoj podepsány prováděcí vyhlášky k Zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Prováděcí vyhlášky by měly nabýt účinnosti dne 1.1.2007 současně se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Do této doby by měly být uveřejněny ve sbírce zákonů. Vzhledem k této skutečnosti dosud nejsou opatřeny platnými čísly.

Jednotlivé vyhlášky ke stažení:

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o autorizovaných inspektorech

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o uzemně analytických podkladech

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územním řízení

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území

Zdroj: Česká komora architektů