Dále byly připraveny nové prováděcí vyhlášky stavebního zákona, které stanovují podrobnější pravidla v řízení o stavbách. Přehled nejvýznamnějších vyhlášek:  vyhláška č. 131/1998 sb., územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci  vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu