Staneme-li se hercem a dostaneme se do role stavebníka, pak může tato nová role obsahovat i termíny, které nám nebudou úplně známé a jasné. A pokud chceme, aby hra pro nás skončila úspěšně a stavěný dům dopadl přesně podle našich představ, musíme se v ní naučit chodit. Rozhodně se tedy bude hodit alespoň malý průvodce (jakýsi scénář) stavebními termíny. Začne-li tedy hrát svou roli stavebníka, jistě se setkáme, kromě jiných, s výrazem autorský dozor, čímž je jednoduše myšlen dozor autora stavby-projektanta, aby byla provedena podle jeho projektu a nikoli jinak. Ještě před tím než se setkáme s výrazem "autorský dozor" budeme dozajista postaveni před problém řešení dispozice, tedy před to, jak dobře rozvrhnout jednotlivé prostory místností objektu do půdorysu. Bude také zapotřebí studie, která upřesní návrh vzhledu domu a jeho dispozičního uspořádání v jednotlivých půdorysech. Výkaz výměr nám pak shrne plochy a objemy jednotlivých částí objektu. K celému projektu a stavebnímu povolení se následovně vyjádří veřejnoprávní instituce. Když již bude hra rozehrána, bude třeba si opatřit i tzv. generálního dodavatele - hlavního dodavatele stavby, který bude zajišťovat komplexní dodávku stavby a zároveň, bude-li to nutné, najímat i specializovanou firmu a ručit za její práci odběrateli. Ke generálnímu dodavateli patří ještě subdodavatel, který pro něj může provádět některé specializované práce, popřípadě i takové, které není vyšší dodavatel stavby schopen provést sám. A k tomu aby se vůbec celá hra mohla rozehrát je zapotřebí investor, tedy osoba či firma, která bude celou stavbu a její zhotovení financovat. Jakýmsi zástupce investora, je stavení dozor, který má jeho jménem a na jeho účet hájit jeho zájmy při celé výstavbě. Pro základy budoucího domu bude nejvhodnější nezámrzná hloubka, tedy hloubka, ve které i v zimním období nemrzne, a nedochází v ní ke zmrznutí vody v zemině, neboť její zmrznutí by mohlo nadzvedávat stavbu a způsobovat její poruchy. Vodorovnému styku základové konstrukce s rostlým terénem je nazýváno základová spára. Kolaudační rozhodnutí přijde na scénu před samým koncem "hry", neboť se jedná o rozhodnutí, při kterém se rozhoduje zda byly splněné všechny veřejnoprávní podmínky, při jejichž nedodržení zabraňuje užívání stavby pro účel, ke kterému byla postavena. Teprve po vydání kolaudačního rozhodnutí může stavba sloužit účelu, ke kterému byla určena. Celou naší "hru" bude doprovázet občanský zákoník - právní norma, která obvykle upravuje vztah mezi dvěma firmami. Termínové plnění, doba, do které by měl být určitý druh práce podle smlouvy hotov - proveden. Popřípadě penále, tedy peněžní částka blíže určená ve smlouvě, která se platí za nedodržení termínu.