Udržitelnost rozvoje společnosti nabývá v současnosti na významu. Globální oteplování, klimatické změny, údobí nekontrolovaného odpadového hospodářství a trvalé poško- zování přírodních zdrojů, to vše vyžaduje změnu v uvažování, ale především v chování v mnoha oblastech lidské činnosti. Stavebnictví zde samozřejmě hraje významnou roli. Co je to Re-thinking space™? Pilotním projektem konceptu Re-thinking space™, jehož základní myšlenkou je trvalá udržitelnost rozvoje promítnutá do oblasti návrhu, provádění a provozu staveb, je regionální administrativní a školící středisko společnosti VELUX ve Velké Británii. Podoba stavby již sama o sobě signalizuje výrazný posun v pojetí architektonického návrhu. Nosná konstrukce stavby je tvořena dřevěnými lepenými rámy, které spočívají na betonové základové desce. Betonová deska tvoří také podlahu prvního podlaží stavby a spolu s cihelnými bloky přispívá k regulaci teplotních poměrů v budově. Těžká betonová kon- strukce absorbuje teplo v průběhu dne a uvolňuje jej v noci. Jižní strana střechy je pokryta břidlicí, severní strana šindelem, obvodový plášť je obložen dřevem, tedy materiály, které mají exkluzivní estetické, ale i funk- ční vlastnosti. Pro objekt je charakteristická promyšlená geometrie stavby, hojné využití dřeva coby osvědčeného stavebního materiálu, ale především systém přirozené ventilace. Tento moderní systém je založen na elektrickém otevírání a zavírání oken řízeném senzory. Provoz systému přirozené ventilace ovládá centrální řídicí jednotka, která vyhodnocuje informace o rychlosti a směru větru, vnější a vnitřní teplotě, osvitu a případných srážkách. Koncept Re-thinking space™, se kterým přichází společnosti VELUX, White Design® a Willmott Dixon®, vyžaduje ve srovnání s běžnými standardy nižší náklady na údržbu a díky maximálně efektivnímu využití energie také na provoz budovy. Chování takové budovy lze pozitivně vnímat v rámci ekologického nakládání s přírodními zdroji a stejně tak je možné poukázat na prokazatelně nižší emise CO2. Systém neomezuje stavebníky či architekty v rozvržení a konfiguraci různě užívaného prostoru a nabízí relativně neomezené možnosti pro rozvinutí představ a uspokojení požadavků budoucího uživatele budovy. Zdraví až na prvním místě Koncept Re-thinking space™ pracuje s přirozenou ventilací a eliminuje zdravotní rizika související s využitím klimatizace. Společně s využitím přirozeného osvětlení tak významně přispívá k vytvoření optimálního pracovního či obytného prostředí a minimalizuje riziko vzniku faktorů vytvářejících tzv. syndrom nemocných budov. Tyto skutečnosti mají i svůj pozitivní ekonomický dopad, který se prokazatelně projevuje snížením nemocnosti uživatelů budov, což kladně ovlivňuje hospodaření organizací, které koncept Re-thinking space™ využívají. Vědecké studie na toto téma prokazují, že příznivé prostředí v budovách s přirozeným větráním a osvětlením může snížit absenci zaměstnanců z důvodu nemoci až o jednu čtvrtinu. Spotřeba energie Stavba postavená za využití konceptu Re-thinking space™ spotřebuje zhruba 25% energie, kterou by jinak spotřebovala stejná stavba postavená konvenčním způsobem. Emise CO2 jsou u konvenčních staveb do- konce až třikrát vyšší. Využitelnost konceptu Re-thinking space™ Flexibilita konceptu Re-thinking™ uspokojí specifické požadavky na budoucí provoz objektů, mezi které patří kanceláře, školy, nemocnice, obytné komplexy, hotely a budovy pro odpočinek, výstavní síně a budovy občanské vybavenosti. Trvalá udržitelnost Trvale udržitelný rozvoj společnosti je díky hrozbě globálního oteplování, změnám klimatu a stavu přírodních zdrojů stále aktuálnějším problémem. Zastavěné prostory a jejich environmentální dopad hrají v tomto ohledu důležitou roli. Budovy dnes spotřebovávají přes 50 % celkové energie. Dle dostupných materiálů může přístup Re-thinking space™ u nově budo- vaných staveb snížit výdaje za energii až o 75 %. Posouzením životního cyklu stavby zjistíme, že využití koncepce Re-thinking space™ obnáší výrazný ekonomický aspekt. Investiční náklady jsou při použití zmíněného konceptu obecně mírně nižší, zatímco provozní náklady jsou doslova zlomkem nákladů spojených s provozem konvenčně řešené stavby. Recyklace jako součást konceptu Společnosti, které koncept Re-thinking space™ představují, propagují redukci, využitelnost a recyklaci materiálů. Využitím poznatků materiálového inženýrství a studií nákladovosti je optimalizováno využití materiálů při dodržení veškerých funkčních požadavků staveb. Zmiňovaná nízká spotřeba energie snižuje emise CO2. Důležitou roli při ekologické koncepci Re-thinking space™ přirozeně hrají také použité materiály. Důraz je přitom kladen na možnosti recyklace použitých materiálů, takže veškeré použité stavebniny lze separovat a poskytnout k recyklaci. V průběhu výstavby je množství vznikajícího odpadu minimalizováno díky důkladně připravené projektové dokumentaci. Na koho se obrátit? Koncept Re-thinking space™ byl vyvinut společnostmi VELUX, White Design a Willmott Dixon. Primárně je tento koncept návrhu staveb uvažován jako řešení pro komerční a veřejný sektor, ovšem své klienty nachází i v oblasti bydlení. Zdroj: Velux Snímky: Velux